Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Σ. ΤΟΥΡΙΣ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Σ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5094/2024-ΦΕΚ:39/Α/13.03.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Α.Ε.Ν)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν).


32686/2024

Εξαίρεση, από την αυτοδίκαιη κατάργηση, των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία α) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και β) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Πειραιά.82815/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ , ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2013-2014


297/2024

Πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έτους 2024.


Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-1668/Β/14.3.2024:Στην υπ’ αρ. 297/5.1.2024 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 79) στη σελίδα 339 στην Α’ στήλη διορθώνεται: το εσφαλμένο: «ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», στο ορθό: «ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»


32958/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37066/ΔΕΚΟ 1173 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Τουριστικής Ανάπτυξης, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στις δημόσιες επιχειρήσεις: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.».


13355/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ


ΝΣΚ/277/2017

Υπαγωγή Αγροτικού Συνεταιρισμού (Α.Σ.) σε καθεστώς εκκαθάρισης - Ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 27 παρ. 15 του Ν 4389/2016 και την τύχη των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν σε βάρος του.(...)Δεν είναι επιτρεπτή η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εκ μέρους του Δημοσίου, σε βάρος αγροτικού συνεταιρισμού (Α.Σ.) ή άλλης μορφής συνεταιριστικής οργάνωσης, όταν βρίσκονται σε στάδιο εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 4384/2016 και από την ημέρα που ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας. Το ίδιο ισχύει και για τους Α.Σ. που τέθηκαν σε εκκαθάριση με τις διατάξεις του προισχύσαντος νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με το άρθρο. 27 παρ. 18 του Ν 4384/2016 (ομοφ.) Συντρέχει περίπτωση άρσης εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης των αναγκαστικών κατασχέσεων που επιβλήθηκαν μετά την περιέλευση του Α.Σ. σε καθεστώς εκκαθάρισης (πλειοψ.). Αντίθετα η φορολογική διοίκηση δεν υποχρεούται να άρει κατασχέσεις εις χείρας τρίτου που επιβλήθηκαν πριν την περιέλευση τούτου σε εκκαθάριση (ομοφ.) Είναι νόμιμη και δεν συντρέχει περίπτωση άρσης της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε ακίνητο αγροτικού συνεταιρισμού πριν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την λύση και εκκαθάρισή του, πλην όμως κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, η κατάσχεση ηρεμεί και δεν δύναται να συνεχισθεί η διοικητική εκτέλεση με βάση αυτήν. Εφόσον επιβλήθηκε κατάσχεση εις χείρας τρίτου, μετά την υπαγωγή του αγροτικού συνεταιρισμού σε καθεστώς εκκαθάρισης, πρέπει αυτή να αρθεί και τα τυχόν αποδοθέντα από τον τρίτο ποσά να αποδοθούν στον δικαιούχο Α.Σ. για να συμπεριληφθούν στο προϊόν της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής, ενώ δεν τίθεται, στην περίπτωση αυτή, θέμα συμψηφισμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων (ομοφ.). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ’ αριθμ. 217/2017 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος ΝΣΚ.


ΝΣΚ/277/2017

Υπαγωγή Αγροτικού Συνεταιρισμού (Α.Σ.) σε καθεστώς εκκαθάρισης - Ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 27 παρ. 15 του Ν 4389/2016 και την τύχη των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν σε βάρος του.  Δεν είναι επιτρεπτή η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εκ μέρους του Δημοσίου, σε βάρος αγροτικού συνεταιρισμού (Α.Σ.) ή άλλης μορφής συνεταιριστικής οργάνωσης, όταν βρίσκονται σε στάδιο εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 4384/2016 και από την ημέρα που ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας. Το ίδιο ισχύει και για τους Α.Σ. που τέθηκαν σε εκκαθάριση με τις διατάξεις του προισχύσαντος νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με το άρθρο. 27 παρ. 18 του Ν 4384/2016 (ομοφ.) Συντρέχει περίπτωση άρσης εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης των αναγκαστικών κατασχέσεων που επιβλήθηκαν μετά την περιέλευση του Α.Σ. σε καθεστώς εκκαθάρισης (πλειοψ.). Αντίθετα η φορολογική διοίκηση δεν υποχρεούται να άρει κατασχέσεις εις χείρας τρίτου που επιβλήθηκαν πριν την περιέλευση τούτου σε εκκαθάριση (ομοφ.) Είναι νόμιμη και δεν συντρέχει περίπτωση άρσης της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε ακίνητο αγροτικού συνεταιρισμού πριν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την λύση και εκκαθάρισή του, πλην όμως κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, η κατάσχεση ηρεμεί και δεν δύναται να συνεχισθεί η διοικητική εκτέλεση με βάση αυτήν. Εφόσον επιβλήθηκε κατάσχεση εις χείρας τρίτου, μετά την υπαγωγή του αγροτικού συνεταιρισμού σε καθεστώς εκκαθάρισης, πρέπει αυτή να αρθεί και τα τυχόν αποδοθέντα από τον τρίτο ποσά να αποδοθούν στον δικαιούχο Α.Σ. για να συμπεριληφθούν στο προϊόν της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής, ενώ δεν τίθεται, στην περίπτωση αυτή, θέμα συμψηφισμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων (ομοφ.). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με την υπ’ αριθμ. 217/2017 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος.


ΝΣΚ/217/2017

Ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 27 παρ. 15 του Ν 4389/2016 και την τύχη των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σε περίπτωση που ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ.) περιέλθει σε καθεστώς εκκαθάρισης. Κατά την διάρκεια εκκαθάρισης Α.Σ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 ν. 4384/2016, δεν είναι επιτρεπτή η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους του Δημοσίου κατ' αυτού ή και άλλης μορφής συνεταιριστικής οργάνωσης, που τέθηκε σε εκκαθάριση. Η σχετική απαγόρευση αρχίζει από την ημέρα που ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας. Το ίδιο ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 18 του ν. 4384/2016 και για τους Α.Σ. που τέθηκαν σε εκκαθάριση με τις διατάξεις του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ομοφ.). Συντρέχει περίπτωση άρσης, εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης, των αναγκαστικών κατασχέσεων που επιβλήθηκαν μετά την περιέλευση του Α.Σ. σε καθεστώς εκκαθάρισης (πλειοψ.). Αντίθετα δεν υποχρεούται να άρει κατασχέσεις εις χείρας τρίτου που επιβλήθηκαν πριν την περιέλευση τούτου σε εκκαθάριση (ομοφ.). Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε ακίνητο του αγροτικού συνεταιρισμού πριν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη λύση και εκκαθάριση, αυτή είναι νόμιμη και δεν συντρέχει περίπτωση άρσης αυτής, πλην όμως κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, η κατάσχεση ηρεμεί και δεν δύναται να συνεχισθεί η διοικητική εκτέλεση με βάση αυτήν (πλειοψ.).


12033/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018-2019 ΑΔΑ: Ω0Μ6465ΧΘΟ-6ΚΥ