Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Κατάλογος κρατήσεων προσωπικού  ΙΔ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

216299/2024

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”


2/41321/0022/2004

Άδειες κύησης και λοχείας προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου


2/70341/0022/2006

ΘΕΜΑ : Άδειες κύησης και λοχείας προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου


ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)4/2015

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μη νόμιμη. (...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων είναι νόμιμη, καθόσον ο Δήμος ….., στα πλαίσια της συντρέχουσας αρμοδιότητάς του, (ως προς την λήψη μέτρων, που σκοπό έχουν την προστασία των χώρων διάθεσης απορριμμάτων προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς) νομίμως προέβη στην πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών καθαριότητας, στο πεδίο της χωρικής του αρμοδιότητας και ειδικότερα, στην περιοχή του χώρου υγειονομικής ταφής,  σύμφωνα με την 149/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …..


ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)/6/2015

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Μη νόμιμη. (...) Με βάση τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι η 78/12.6.2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, καθόσον με αυτή απλώς εκφράζεται η πρόθεση του δημοτικού νομικού προσώπου να συνεχίσει να απασχολεί στην υπηρεσία τον ως άνω υπάλληλο, ο οποίος περαιτέρω θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες ότι συνεχίζει να παρέχει εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  2643/1998, χωρίς να προσδιορίζονται το μεν η φύση της εργασιακής σχέσης αυτού με το ανωτέρω νομικό πρόσωπο το δε η θέση την οποία ο ίδιος θα καταλάβει. Άλλωστε, λόγω της φύσης της ως άνω «απόφασης» ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν προέβη στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 έλεγχο νομιμότητας


Δ.ΑΣΦ.176/293946/2019

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.(ΑΔΑ: Ω8Β7465ΧΠΙ-ΔΝ1)


ΕλΣυν.Τμ.1(ΚΠΕ)75/2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:Με τα δεδομένα αυτά ..., το Κλιμάκιο κρίνει ότι η πρόσληψη του συνόλου των φερομένων ως δικαιούχων, κατ’ επίκληση του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δεν είναι νόμιμη ... Και τούτο, διότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει με ειδική, πλήρη και επαρκή αιτιολογία ότι η πρόσληψή τους πραγματοποιήθηκε με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών, ως απαιτεί η ως άνω διάταξη. Στην 95/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ουδεμία αναφορά γίνεται ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των προς κάλυψη αναγκών, που συνιστά, άλλωστε και όρο απαραίτητο για την προσφυγή στην όλως εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 206 του ως άνω Κώδικα, κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα της πρόσβασης σε θέσεις του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατόπιν ανοιχτής διαδικασίας επιλογής, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων...


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)119/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:Μη νόμιμη η καταβολή μηνιαίων αποδοχών από Δήμο, σε εργαζόμενους (έκτακτο προσωπικό) αυτού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - δίμηνης διάρκειας, που προσελήφθησαν στον Δήμο, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, καθόσον οι ανάγκες που επέβαλαν την πρόσληψή τους δεν οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την προγραμματισμένη δραστηριότητα του ως άνω Δήμου, δεδομένου ότι, τόσο οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας λόγω της τουριστικής κίνησης του Δήμου, όσο και η ανάγκη καθαρισμού των ρεμάτων και των κοινοχρήστων χώρων, ώστε να αποφευχθούν οι πλημμύρες του χειμώνα, συνιστούν πάγιες εποχικές ανάγκες του Δήμου και δεν προέκυψαν μόνο την τρέχουσα περίοδο, εξαιτίας κάποιου έκτακτου γεγονότος, το οποίο ο Δήμος δεν μπορούσε να γνωρίζει, ώστε να έχει εντάξει στον προγραμματισμό του την αντιμετώπισή τους


ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ

Κατάλογος  δαπανών που είναι ακατάσχετες και δεν συμψηφίζονται


23921/2024

Κατάλογος χωρών στις οποίες δεν αποστέλλονται ειδικοί φάκελοι ψηφοφορίας.