ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71/3176/17730/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Γνωμοδοτήσεις αριθ. 276/2015 και 34/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων.  ΑΔΑ:6ΝΔΩ46ΜΤΛ6-ΙΘΤ

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71/3134/5007/2022.

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71 /3134/5007/2022

Γνωμοδοτήσεις αριθ. 276/2015 και 34/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων κατόχων τίτλων σπουδών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή κατόπιν έκδοσης πράξης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., είτε κατόπιν έκδοσης απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ΑΔΑ: Ρ9ΠΦ46ΜΤΛ6-ΧΩ3 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΝΣΚ 276/2015 ΚΑΙ 34/2016 


21021 Φ.109.14/2021

Κανονισμός στολών προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 32683 οικ.Φ.109.14/2022-ΦΕΚ:2848/Β/07.06.2022


Φ.435.6/1/607840/Σ.519/2021

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ Φ.435.6/1/813065/Σ.639/2022-ΦΕΚ:7155/B/31.12.2022.


ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/2020

Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/39/12376/2020 ΦΕΚ: 2726/Β/03.07.2020(...) 1.Την κατάργηση της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/16-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β ́ 865).2.Για τις ώρες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και για το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις που ίσχυαν προ της έκδοσης της καταργούμενης υπ’αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/16-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β ́ 865).


Φ.822/2/13584/Σ.2367/2021

Καθορισμός του ύψους της πάγιας προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ  Φ.822/8/59222/Σ.9831/2022-ΦΕΚ:3129/Β/20.06.2022


Αριθμ.Φ.454/35/266640/Σ.4629/2014

Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη βεβαίωση του πέρατος της ενεργού αθλητικής δραστηριότητας των ολυμπιονικών, που τιμητικά τους απονέμεται η ιδιότητα εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού και σχετικών θεμάτων.

Καταργήθηκε με την Φ. 950/2/367365/Σ.4347/2022-ΦΕΚ:2790/B/03.06.2022.


6383/2023

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. ΑΔΑ:ΡΨΦΛ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣτΕ/2377/2022.


ΥΠΕΣ/467/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2022 ΑΔΑ:6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΕΣ/467/2023/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


2/181062/ΔΠΓΚ/2022

Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ: 2/181062/ΔΠΓΚ/2022/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

 

83451/Ε2/2016

«Ενημέρωση σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».(AΔΑ:Ω6Σ14653ΠΣ-Υ17)