ΕΑΑΔΗΣΥ/2440/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 13535/2021

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ΑΔΑ:9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1095/2018

Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του ν. 4174/2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας.(ΑΔΑ:6ΘΓΦ46ΜΠ3Ζ-24Θ)


13535/2021

∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας.  ΑΔΑ:Ω1Α2Ω-41Τ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΕΣ/Τ7/33/2006

Αγορά ακινήτου σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.Η διαταγή πληρωμής κατά ρητή διαταγή του ν.3068/02 στερείται εκτελεστότητας και δεν παράγει δεδικασμένο.Νόμιμη η δαπάνη εφόσον τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία(συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης,πιστοποιητικό μεταγραφής) Περ/γία:Συστατικός τύπος σύμβασης(Α.Κ.αρθ.169 και 1033)

ΔΕΑΦ Β΄1110012/2016

Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων.(ΑΔΑ:7ΥΓΟΗ-Π8Λ)


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/744/οικ.4290/2021

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλου κινητικότητας 2020 ΑΔΑ: 9ΡΦ346ΜΤΛ6-399


ΠΟΛ.1174/2018

Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016.(ΑΔΑ:789Υ46ΜΠ3Ζ-Σ1Χ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/566/οικ.12688/2020

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Ολοκλήρωση διαδικασιών κύκλων κινητικότητας 2018 & 2019. ΑΔΑ: Ψ1ΘΜ46ΜΤΛ6-ΚΤ9


Ε.2128/2020

Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ΑΔΑ: 684Γ46ΜΠ3Ζ-Ν6Ζ


ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/2016

Διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας".  Ορθή Επανάληψη ΑΔΑ: ΨΡΕΨ4653Π8-Ν2Λ


ΔΙΔΑΔ/Φ.31.69/3003/Οικ.22055/2020

Πιστοποιητικό παρακολούθησης του πρώην μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες» του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  ΑΔΑ:6ΗΜΕ46ΜΤΛ6-Κ3Ω