ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου και Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4270/2014.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ-Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016  ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εννοια κατάτμησης και τεχνητή κατάτμηση δημόσιας σύμβασης

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Χαρτόσημο και ΦΠΑ στις αποζημιώσεις και στις ποινικές ρήτρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΗΣ Η ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ.(ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ν.4412/2016-Συνοπτικός διαγωνισμός και απευθείας ανάθεση βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (Άρθρα 116-128)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η καταγωγή και η ιστορική εξέλιξη των αρμοδιοτήτων των αιρετών Περιφερειών

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑ

Αύξηση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι επιπτώσεις από την μη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο των νέων οδηγιών για τις Δημ.Συμβάσεις

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-Ζαριφόπουλος Μιχάλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι προγραμματικές συμβάσεις στη διαδικασία ανάθεσης μελετών,υπηρεσιών και Δημ.Εργων

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΉ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ