Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΣτΕ/2321/2009

Τύπος: Δικαστικές Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3316/2005

Διοικητικές συμβάσεις. Ανάθεση μελετών για την επιλογή του διαγωνιζομένου στον οποίον θα ανατεθεί η εκπόνηση της επίμαχης μελέτης χωρεί αιτιολογημένη αξιολόγηση, κατ` εκτίμηση των οριζομένων στο νόμο και τη Διακήρυξη κριτηρίων, των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της αιτούσης συμπράξεως στο κριτήριο αυτό αξιολογήσεως αιτιολογείται πλημμελώς, διότι η εκτίμηση των προσόντων του προτεινομένου από την αιτούσα σύμπραξη συντονιστή εχώρησε βάσει στοιχείων αναγομένων στην άσκηση αντιστοίχων καθηκόντων συντονιστή κατά την εκπόνηση μελετών προς σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 2508/1997, χωρίς καμία ειδική αναφορά στις λοιπές χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, κατά την εκπόνηση των οποίων ο συντονιστής που προτείνει η αιτούσα σύμπραξη είχε ασκήσει παρόμοια καθήκοντα συντονιστή. Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών πρέπει να διενεργηθεί αφού προηγουμένως καταστεί οριστική η βαθμολογία των τεχνικών προσφορών. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή, για οποιοδήποτε λόγο, η εκ νέου αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ή η το πρώτον αιτιολόγηση της βαθμολογίας αυτών. Μη νόμιμα η αναθέτουσα αρχή προχώρησε σε αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Ματαίωση του επίδικου διαγωνισμού, εφ` όσον η νέα αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών είναι ανεπίτρεπτη. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΣΤΕ ΕΑ 1073/2008

Εκπόνηση μελέτης- ανοιχτός διαγωνισμός:Υπό τα δεδομένα, όμως, αυτά και εν όψει των εκτεθέντων στην προηγουμένη σκέψη, πιθανολογείται σοβαρώς ότι η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της αιτούσης συμπράξεως στο 2ο κριτήριο αξιολογήσεως αιτιολογείται πλημμελώς. Και τούτο, διότι, κατά τη βαθμολόγηση του εν λόγω 2ου κριτηρίου, η εκτίμηση των προσόντων του προτεινομένου από την αιτούσα σύμπραξη συντονιστή (όπως, άλλωστε, και η εκτίμηση των προσόντων των συντονιστών που προτείνουν οι λοιποί διαγωνιζομένοι), εχώρησε, όπως ευθέως προκύπτει από το Πρακτικό ΙΙ/2.10.2007 της Επιτροπής Εισηγήσεως για Ανάθεση, το οποίο αναφέρεται σε εμπειρία των προτεινόμενων από τους διαγωνιζόμενους συντονιστές «σε μελέτες ανάλογου αντικειμένου (ΣΧΟΟΑΠ. ΓΠΣ του Ν. 2508)», βάσει, αποκλειστικώς και μόνον, στοιχείων αναγομένων στην άσκηση αντιστοίχων καθηκόντων συντονιστή κατά την εκπόνηση μελετών προς σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 2508/1997, χωρίς καμία ειδική αναφορά στις λοιπές, μη αναγόμενες στα ανωτέρω ειδικά αντικείμενα του Ν. 2508/1997, χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες, κατά την εκπόνηση των οποίων ο συντονιστής που προτείνει η αιτούσα σύμπραξη είχε ασκήσει, όπως η τελευταία προέβαλε με την ένσταση και, εν συνεχεία, με την προσφυγή της, παρόμοια καθήκοντα συντονιστή. Για το λόγο αυτόν, ο οποίος προβάλλεται βασίμως και λαμβανομένου, επίσης, υπ’ όψη ότι η ανάγκη ταχείας ολοκληρώσεως του επίδικου διαγωνισμού, την οποία επικαλείται η Διοίκηση, δεν αρκεί, σταθμιζόμενη προς την βλάβη την οποίαν υφίστανται οι αιτούντες, για να δικαιολογήσει απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως, πρέπει, κατ’ αποδοχή της αιτήσεως αυτής, να διαταχθεί η αναστολή της περαιτέρω διαδικασίας του επίδικου διαγωνισμού και η μη έκδοση πράξεως κατακυρώσεως του αποτελέσματός του μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως, την οποία υποχρεούνται, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Ν. 2522/1997, να ασκήσουν οι αιτούντες προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ τα ήδη διατασσόμενα ασφαλιστικά μέτρα. Επισημαίνεται, πάντως, ότι εφ’ όσον, κατά τα προκύπτοντα από το φάκελο, η αναθέτουσα αρχή προχώρησε την 24.3.2008, ήτοι την επομένη της λήξεως της προθεσμίας ασκήσεως αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και τέσσερις ημέρες μετά την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως, με την οποία είχε υποβληθεί και αίτημα εκδόσεως προσωρινής διαταγής, το οποίο έγινε δεκτό με την από 1.4.2008 πράξη του Προέδρου του Δ’ Τμήματος ..., σε αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, δεν είναι δυνατή η συνέχιση του διαγωνισμού με νέα αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της αιτούσης συμπράξεως, εφ’ όσον η εκ νέου αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς με γνωστές ήδη τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων δεν διασφαλίζει συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού


ΣτΕ/62/2008

Μελέτες.Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων. Η αιτούσα σύμπραξη έχει έννομο συμφέρον προς άσκηση της αιτήσεως, παρόλον ότι κατετάγη έβδομη, δεδομένου ότι μετέσχε στο διαγωνισμό ως πληρούσα καταρχήν τις νόμιμες και προβάλλει με την αίτησή της λόγους που αφορούν τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της. Οι προμνησθείσες διατάξεις, οι οποίες επιβάλλουν τη συγκρότηση και σύνθεση της Επιτροπής Διαγωνισμού, μεταξύ άλλων, και από δύο υπαλλήλους της αναθέτουσας Αρχής ή του δημόσιου τομέα, «που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης», χωρίς να θεσπίζουν ιδιαίτερα και μάλιστα αποκλειστικώς τεχνικά κριτήρια προς εκτίμηση της εμπειρίας και των προσόντων των προσώπων αυτών, καταλείπουν σχετικώς στην Προϊσταμένη Αρχή ως προς το ζήτημα αυτό ευρεία διακριτική ευχέρεια. Κατά συνέπεια, καθ’ ερμηνεία των ως άνω διατάξεων, δεν φαίνεται να επιβάλλεται η κατ’ αποκλειστικότητα ή κατά πλειοψηφία συγκρότηση της Επιτροπής από τεχνικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων (πρβλ. ΕΑ 76/1999).


ΣτΕ/944/2007/ΕΑ

ΣτΕ/ ΕΑ 944/2007.Τέλος, το άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), ορίζει ότι: «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης . 3…» 9. Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι για την επιλογή του γραφείου μελετών στο οποίο θα ανατεθεί η εκπόνηση μελέτης πρέπει να αξιολογούνται τα ουσιαστικά προσόντα των μελετητικών γραφείων ή σχημάτων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και να λαμβάνεται υπ’ όψη η δυνατότητά τους για την προσήκουσα εκτέλεση της υπό ανάθεση μελέτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 3316/2005 κριτήρια, η αξιολόγηση δε αυτή του αρμοδίου οργάνου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς και να βασίζεται σε συγκριτική εκτίμηση των προσόντων των διαγωνιζομένων. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, η σχετική κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων εκ των αναφερομένων στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, ανταποκρινομένων στα κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου τούτου, σε περίπτωση δε υποβολής ενστάσεως κατά του πρακτικού βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, το αποφαινόμενο επ’ αυτής αρμόδιο όργανο οφείλει να αιτιολογήσει τη σχετική κρίση του, ενόψει και των προβαλλομένων από τον ενιστάμενο ουσιωδών και κρίσιμων ισχυρισμών .


ΣτΕ/232/2008

Διαγωνισμός για την ανάθεση μελέτης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της πράξης βαθμολόγησης των προσφορών. Η ως άνω, όμως, διαφορά ως προς την αξιολόγηση των υποβληθεισών από τις δύο συμπράξεις Εκθέσεων Μεθοδολογίας, διαφορά περί της οποίας η αιτούσα σύμπραξη δεν προβάλλει καμία συγκεκριμένη αιτίαση, μπορεί, κατ’ αρχήν, να παράσχει αιτιολογικό έρεισμα στη βαθμολόγηση, ως προς το 1ο κριτήριο, της συμπράξεως «………....» με 90 βαθμούς και της αιτούσης συμπράξεως με 86 βαθμούς. Κατά συνέπεια, τα προβαλλόμενα από την αιτούσα σύμπραξη περί πλημμελούς αιτιολογήσεως της ως άνω βαθμολογήσεως, λόγω παρεμφερούς λεκτικής αιτιολογήσεως της βαθμολογήσεως και μη ειδικής απαντήσεως στα προβληθέντα ενώπιον της Διοικήσεως περί υπεροχής της Τεχνικής Εκθέσεως της αιτούσης συμπράξεως και περί ελλείψεων της Τεχνικής Εκθέσεως της συμπράξεως «...», δεν μπορούν να πιθανολογηθούν σοβαρώς ως βάσιμα.


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ.ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘΕΣΗΣ/854/2017

ΜΕΛΕΤΗ.αίτηση ζητείται η αναθεώρηση της 261/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ανάκλησης της παρεμβαίνουσας κατά της 27/2016 πράξης της Επιτρόπου της 1ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ..., με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της αιτούσας και της παρεμβαίνουσας για την ανάθεση της μελέτης...Με την αίτηση αναθεώρησης η αιτούσα Περιφέρεια και με την παρέμβασή της η παρεμβαίνουσα επιδιώκουν την ακύρωση της πληττόμενης απόφασης, προβάλλοντας, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, εσφαλμένη ερμηνεία των άρθρων 7 και 14 του ν. 3316/2005 και 4.4 και 22 της διακήρυξης, με την αιτίαση ότι κατά την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για την ανάθεση μελέτης αποτελεί επαρκή αιτιολογία η χρήση απλώς και μόνο λεκτικών χαρακτηρισμών που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο εύρος βαθμολογίας και η αριθμητική βαθμολόγησή τους εντός του εύρους αυτού, αν και σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αναφέρθηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία κάθε προσφοράς τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά τη βαθμολόγησή της.(,..)Mε τα δεδομένα αυτά, εφόσον η ποιοτική αξιολόγηση των προσφορών δεν περιέχει αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία και κατ’ ιδίαν χαρακτηριστικά τους τα οποία λήφθηκαν υπόψη και εκτιμήθηκαν, οι δε τεχνικές προσφορές που έλαβαν όμοιους λεκτικούς χαρακτηρισμούς και ταυτόσημη λεκτική αιτιολόγηση επί των επιμέρους στοιχείων των κριτηρίων και υποκριτηρίων της διακήρυξης παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς την αριθμητική βαθμολογία τους, ορθά με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε ότι η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων σε όλα τα κριτήρια και υποκριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη και στερείται της προσήκουσας ειδικότητας. Όσα δε αντίθετα υποστηρίζονται με την αίτηση και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση είναι αβάσιμα και απορριπτέα...Κατ’ ακολουθία, η υπό κρίση αίτηση αναθεώρησης και υπέρ αυτής παρέμβαση πρέπει να απορριφθούν.


ΣτΕ/159/2007

Διαγωνισμός εκπόνησης μελέτης . Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της πράξης αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Οι συγκεκριμένοι και κρίσιμοι πραγματικοί ισχυρισμοί της αιτούσας, απορρίφθηκαν σιωπηρώς από την αναθέτουσα αρχή. Πιθανολογείται σοβαρώς ότι η σιωπηρή απόρριψη ήταν μη νόμιμη. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή η εκ νέου αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ή η νέα αιτιολόγηση της βαθμολογίας αυτών. Δέχεται την αίτηση.


ΣτΕ/685/2008

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου συμφωνίας – πλαισίου με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της αξιολόγησης των προσφορών. Νόμιμη η αξιολόγηση της αιτούσας ως προς τον τρόπο οργάνωσης και τη συνοχή της ομάδας μελέτης. Μειοψηφία. Απορρίπτει την αίτηση.


ΣΤΕ/ΕΑ/1177/2009

Υπηρεσίες καθαριότητας και απολυμάνσεως νοσοκομείου..Επειδή, επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ανασταλεί η πρόοδος της διαδικασίας για τον προαναφερθέντα λόγο που αφορά στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της προσφοράς της αιτούσης στο κριτήριο Α3 της Α΄ Ομάδας κριτηρίων τεχνικής αξιολογήσεως, επίσης δε και η περαιτέρω διαδικασία κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού και καταρτίσεως της σχετικής συμβάσεως μέχρι την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αιτήσεως ακυρώσεως, την οποία η αιτούσα πρέπει να ασκήσει, κατά το άρθρο 3 παρ. 7 του ν.2522/1997, προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς των διατασσομένων ασφαλιστικών μέτρων. Επισημαίνεται, πάντως, ότι εφόσον στον επίδικο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακυρώσεως την πλέον συμφέρουσα προσφορά, έχει ήδη γίνει αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, η υπηρεσία δεν μπορεί πλέον, ενόψει της γενικής αρχής της μυστικότητας των οικονομικών προσφορών που διέπει εν γένει τους δημόσιους διαγωνισμούς, να αξιολογήσει εκ νέου την τεχνική προσφορά της αιτούσης, διότι εκ νέου αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς με γνωστές ήδη τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων δεν διασφαλίζει συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, αλλά θα πρέπει αναγκαίως να αχθεί σε ματαίωση του διαγωνισμού (Σ.τ.Ε. 2283/2006, Ε.Α. 271,277/2008, 162-3,373-4/2007, 1100/2006, 226/2004).


ΕλΣυν.Τμ.6/473/2011

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο, με την προσβαλλομένη πράξη του, έκρινε ότι : α) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «… κ.λπ.» στο 1ο κριτήριο και στο 1ο υποκριτήριο του 2ου κριτηρίου παρίσταται αόριστη καθόσον δεν εξειδικεύονται τα σημεία υστέρησης, η δε διατύπωση είναι συμπερασματική και απλώς αποτυπώνει, χωρίς να αιτιολογεί, τη μικρότερη βαθμολογία έναντι των λοιπών συμπράξεων, β) σε ορισμένους από τους υποψηφίους, οι οποίοι έλαβαν την ίδια βαθμολογία, η αιτιολόγηση περιορίζεται στην αναφορά μόνον των αρνητικών σημείων των προσφορών τους χωρίς αξιολόγηση του κριτηρίου καθ’ εαυτού, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ότι η βαθμολογία που έλαβαν υπήρξε αποτέλεσμα συγκρίσεως κατ’ ενιαίο και ισότιμο μέτρο.(..)γ) η τεχνική αξιολόγηση της συμπράξεως «…. κ.λπ» παρίσταται πλημμελής καθόσον «η εμπειρία του συντονιστή» δεν αποτελούσε κριτήριο της διακηρύξεως ή εσωτερικό αξιολογικό στοιχείο για τη βαθμολόγηση του 2ου υποκριτηρίου του 2ου κριτηρίου, ενώ περαιτέρω η αξιολόγηση παρίσταται αόριση διότι δεν προσδιορίζεται η βάση της αποτιμήσεως της εμπειρίας του συντονιστήδηλαδή εάν αυτή εκτιμήθηκε σε σχέση με την άσκηση ομοειδών καθηκόντων βάσει της αποδοτικότητάς του, η βάσει της εμπειρίας που προκύπτει από την εκπόνηση συναφών μελετών.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση ανακλήσεως πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της ως αβάσιμη και να διαταχθεί η κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/301/2019

Εκπόνηση μελέτης:..Με τα δεδομένα αυτά, η δαπάνη είναι νόμιμη, καθώς, ενόψει της διαφορετικής λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων στο δεύτερο υποκριτήριο του πρώτου κριτηρίου και στο τρίτο υποκριτήριο του δεύτερου κριτηρίου, αιτιολογείται η διαφορετική βαθμολογία τους στο πρώτο και στο δεύτερο κριτήριο, αντίστοιχα, όσον αφορά δε στο εύρος της διαφοράς των εν λόγω βαθμολογιών, τούτο αποτελεί τεχνική κρίση, που δεν ελέγχεται από το Κλιμάκιο. Περαιτέρω, ενόψει της πανομοιότυπης λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και στα τρία υποκριτήρια του τρίτου κριτηρίου, δεν αιτιολογείται μεν η διαφορετική βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όμως η πλημμέλεια αυτή δεν απέβη τελικά ουσιώδης, καθώς, ακόμα και αν είχαν λάβει την ίδια βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όπως έπρεπε, και πάλι η συνολική βαθμολογία της εταιρείας «...» θα ήταν μεγαλύτερη από αυτήν της εταιρείας «...», ενόψει των βαθμολογιών των τεχνικών προσφορών τους στα δύο πρώτα κριτήρια και των οικονομικών προσφορών τους.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.