Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Ερωτάται: α) Εάν η Διοίκηση δεσμεύεται από το δεδικασμένο που παρήχθη από την με αριθμό 62/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για όλες τις περιπτώσεις των υποψήφιων προπονητών που παρακολούθησαν τις σχολές προπονητών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ΤΕΚΒΟΝΤΟ το έτος 2011 και β) σε καταφατική απάντηση εάν δύναται να προβεί στην έκδοση βεβαιώσεων αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή στους αιτούντες υποψήφιους προπονητές, χωρίς την γνωμοδότηση της επιτροπής ισοτιμιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και γ) σε αρνητική απάντηση, εάν η Διοίκηση δεσμεύεται από τυχόν αρνητική γνωμάτευση της επιτροπής ισοτιμιών σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής των φακέλων των αιτούντων υποψηφίων προπονητών ενώπιον της.(...)α) Η Διοίκηση δεν δεσμεύεται από το δεδικασμένο που απορρέει από την με αριθμό 62/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και β) η Διοίκηση δεν δεσμεύεται από αρνητική γνωμάτευση της Επιτροπής Ισοτιμιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πλην όμως, εφόσον αποστεί από αυτήν, υποχρεούται να αιτιολογήσει ειδικά την απόκλιση αυτή (ομόφωνα).

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/119/2018

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε απόφαση Διοικητικού Εφετείου, η οποία εκδόθηκε επί τη βάσει εσφαλμένου πραγματικού.Η Διοίκηση δεσμεύεται από την 123/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ακυρώσεως κατά της 73102/9-10-2017 αποφάσεως Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καίτοι αυτή εξεδόθη επί τη βάσει εσφαλμένου πραγματικού. Επιπλέον, η Διοίκηση θα πρέπει να προβεί, εκ νέου, σε έκδοση σχετικής απόφασης, με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (εισαγωγή ερωτήματος στο υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, εντός της κατά νόμον προθεσμίας), εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που οδήγησαν στην απόσπαση του εν λόγω υπαλλήλου (ομόφ


ΝΣΚ/26/2019

ΕΦΚΑ – Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος – Αρνητική γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΔΥΕ) – Διακοπή χορήγησης.Πρέπει να εκδοθεί απόφαση διακοπής της χορήγησης εξωϊδρυματικού επιδόματος, από το χρόνο έκδοσης της αρνητικής γνωμάτευσης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΔΥΕ) και εφεξής, και να αναζητηθούν τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (ομόφ.).


ΝΣΚ/106/2021

Εάν α) η Διοίκηση δεσμεύεται από τη γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε. με αριθμό 6112/11.9.2020, η οποία κρίνει συμμετασχόντα σε διαγωνισμό πρόσληψης Πλοηγών ως «Κατάλληλο για Πλοηγό» παρότι μεταγενέστερα στις 12.10.2020 και πριν την έκδοση της πράξης διορισμού, υπήρχαν μακροσκοπικά ευρήματα, που συνιστούν ενδεχομένως πρόβλημα υγείας για το οποίο απαιτείται νέα ιατρική κρίση από την ίδια υγειονομική επιτροπή, και β) η Διοίκηση κωλύεται σε πρόσληψη του επόμενου υποψηφίου του πίνακα επιτυχόντων της κ.υ.α. των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 2901.1/47373/2020/22.7.2020.(...)Α) Η Διοίκηση δεσμεύεται από τις μέχρι τώρα ενέργειές της κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού υποψηφίων πλοηγών, δύναται ωστόσο, δρώντας με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενου στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και υποχρεούμενη να λάβει μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής και της υγείας του υποψηφίου πλοηγού, κατόπιν προηγούμενης ακρόασής του, να αναστείλει προσωρινά, για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, τη διαδικασία διορισμού του και να απευθύνει κατεπείγον έγγραφο στην Α.Ν.Υ.Ε., με το οποίο: α) να εκθέτει ειδικά και πλήρως αιτιολογημένα πρόδηλα ευρήματα ως προς τη σωματική ικανότητα του υποψήφιου πλοηγού, ειδικά σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, όπως αυτά καθορίζονται στην οικεία νομοθεσία, β) να ζητά από την Α.Ν.Υ.Ε. να εκτιμήσει, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και πάντως το συντομότερο δυνατό, αν τα ευρήματα, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που η Α.Ν.Υ.Ε. είχε υπόψη της κατά την εξέταση του υποψηφίου, επιβάλουν την επανεξέτασή του και γ) σε περίπτωση που κριθούν τα ευρήματα επαρκή, να ζητά από την Α.Ν.Υ.Ε. την άμεση επανεξέτασή του. Β) Υπό τα δεδομένα της υπόθεσης, η Διοίκηση κωλύεται να προβεί στην πρόσληψη του επόμενου υποψηφίου (ομόφωνα).


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)271/2014

Νόμιμη η καταβολή μισθοδοσίας από ν.π.δ.δ. σε εργαζόμενους, οι οποίοι με  πράξη του Δ.Σ. του νομικού προσώπου κατατάχθηκαν σε συσταθείσες προσωρινές θέσεις, με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., σε εκτέλεση αποφάσεων  Εφετείου, καθόσον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε ως μη νόμιμη η αγωγή των εργαζομένων για την αναγνώριση της εργασιακής τους σχέσης ως αορίστου χρόνου, δεν έχει καταστεί τελεσίδικη, υπόκειται όμως σε έφεση, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας, εφόσον η απόφαση δεν επιδόθηκε, είναι τριετής και λήγει στις 17.12.2016. Συνεπώς, από την απόφαση αυτή δεν παράγεται δεδικασμένο, αφού μόνο οι  αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών έχουν καταστεί τελεσίδικες και αποτελούν δεδικασμένο.

ΝΣΚ/307/2014

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Υπαγωγή ή μη εργαζομένου στο καθεστώς ασφάλισης των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, κατά τη διάρκεια επίσχεσης εργασίας – Γενική αποδοχή ή μη από την Διοίκηση αναιρετικών αποφάσεων του ΣτΕ.Δεν υφίσταται δέσμευση γενικώς σε αποδοχή από την Διοίκηση των αναιρετικών αποφάσεων του ΣτΕ για ομοειδείς περιπτώσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο (αφορούν άλλους διαδίκους και άλλες διαφορές), που έκριναν ότι σε περίπτωση νόμιμης άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος επισχέσεως, παραμένει ενεργός η ασφαλιστική του σχέση εάν υπαγόταν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Η Διοίκηση, όμως, οφείλει να ικανοποιεί αιτήματα ασφαλισμένων σε ομοειδείς περιπτώσεις, που ευρίσκονται δηλαδή στην ίδια νομική κατάσταση της επίσχεσης εργασίας, για λόγους χρηστής διοίκησης και βάσει των αρχών του κράτους δικαίου και προς αποφυγή άσκοπων και δαπανηρών δικαστικών αγώνων. (ομοφ.)


ΝΣΚ/99/2020

Αν θα πρέπει να γίνει δεκτή η γνωμοδότηση συνεργαζόμενου με Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικηγόρου, ή θα πρέπει να εφαρμοσθεί αναλογικά η με αριθμ.212/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, ειδικότερα δε, εάν θα πρέπει να διενεργηθεί επαναφορά της ασφάλισης σε όλους τους ασφαλισμένους, των οποίων η ασφάλιση ακυρώθηκε ως εικονική με απόφαση Διευθυντή Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών, ή θα πρέπει κατ’ εφαρμογή της με αριθμ.212/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ να μη δεσμευθεί η Διοίκηση από την αμετάκλητη αθωωτική ποινική κρίση που αφορά μέρος ή το σύνολο των ασφαλισμένων της ως άνω διοικητικής πράξης.(...)Η Διοίκηση δεν δεσμεύεται από την αμετάκλητη αθωωτική ποινική κρίση που αφορά τους ασφαλισμένους, των οποίων ακυρώθηκε η ασφάλιση ως εικονική με απόφαση Διευθυντή Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών, και δεν παρίσταται επιβεβλημένη η ανάκληση της ανωτέρω πράξης, ούτε υποχρεούται η Διοίκηση προς τούτο (κατά πλειοψηφία).


ΕΣ/ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/3Η/2011

ΘΕΜΑ Α .Όταν,για την ύπαρξη δικαιώματος δανειστή υπάρχει δεδικασμένο από απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων (άρθρο 322 επ. Κ.Πολ.Δ.) το Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται από αυτό. Περαιτέρω, με βάση τα ανωτέρω, όταν για την αξίωση του φερόμενου ως δικαιούχου δαπάνης σε βάρος του Δημοσίου ή ο.τ.α. ή ν.π.δ.δ., το δικαίωμα αυτού για την πραγματοποίηση της δαπάνης στηρίζεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, η οποία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 633 παρ.1 και 2 του Κ.Πολ.Δ., κατέστη τελεσίδικη, εξομοιώνεται με δικαστική απόφαση και παράγει δεδικασμένο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το γενόμενο υπ' αυτού έλεγχο υποχρεούται σε θεώρηση του χρηματικού εντάλματος που εκδίδεται υπέρ του αιτηθέντος την έκδοση διαταγής πληρωμής και σε συμμόρφωση προς αυτήν,

Ελ.Συν/Φ2/10817/2011

Όταν,για την ύπαρξη δικαιώματος δανειστή υπάρχει δεδικασμένο από απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων (άρθρο 322 επ. Κ.Πολ.Δ.) το Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται από αυτό. Περαιτέρω, με βάση τα ανωτέρω, όταν για την αξίωση του φερόμενου ως δικαιούχου δαπάνης σε βάρος του Δημοσίου ή ο.τ.α. ή ν.π.δ.δ., το δικαίωμα αυτού για την πραγματοποίηση της δαπάνης στηρίζεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, η οποία υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 633 παρ.1 και 2 του Κ.Πολ.Δ., κατέστη τελεσίδικη, εξομοιώνεται με δικαστική απόφαση και παράγει δεδικασμένο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το γενόμενο υπ' αυτού έλεγχο υποχρεούται σε θεώρηση του χρηματικού εντάλματος που εκδίδεται υπέρ του αιτηθέντος την έκδοση διαταγής πληρωμής και σε συμμόρφωση προς αυτήν,


ΝΣΚ/75/2021

Εάν α) σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου επί αίτησης ακύρωσης κατά απόφασης ανάκλησης της απόφασης πρόσληψης Υπαρχιφύλακα, ως Ειδικού Φρουρού στο πλαίσιο διαγωνισμού του 2000, η Διοίκηση οφείλει, συμμορφούμενη με την 1972/2018 απόφαση του ΔΕΑ και βάσει του άρθρου 33 του ν. 2362/1995 να προβεί σε έκδοση πράξης καταλογισμού σε βάρος του, β) σε θετική περίπτωση, εάν συνιστά κριτήριο το ιδιαίτερα υψηλό ποσό το οποίο πρέπει να καταλογισθεί σε βάρος του υπαλλήλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, βάσει του οποίου η υποχρέωση της αρμόδιας Υπηρεσίας για έκδοση πράξης καταλογισμού αίρεται και γ) εάν έχει τη δυνατότητα η αρμόδια Υπηρεσία να προβεί σε μεταρρύθμιση της πράξης καταλογισμού αυξομειώνοντας το καταλογισθέν ποσό και αν ναι με ποιά κριτήρια.(...) Η Διοίκηση, μετά την έκδοση απόφασης Διοικητικού Εφετείου, με την οποία το Δικαστήριο απέρριψε αίτηση ακύρωσης κατ' απόφασης ανάκλησης διορισμού ειδικού φρουρού, ο οποίος δολίως προκάλεσε τον παράνομο διορισμό του με τη χρήση πλαστού πτυχίου α) υποχρεούται, στα πλαίσια άσκησης δημόσιας εξουσίας, κατά δεσμία αρμοδιότητα, να προβεί στην έκδοση καταλογιστικής πράξης σε βάρος του, αφορώσα στις αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές του χρονικού διαστήματος από την έκδοση της απόφασης του διορισμού του μέχρι την έκδοση της απόφασης ανάκλησης αυτού, β) το τυχόν μεγάλο ύψος του καταλογισθησόμενου ποσού, δεν αποτελεί κριτήριο για την έκδοση της πράξης αυτής, γ) αρμόδιο δε τυχόν να ακυρώσει ή μεταρρυθμίσει την καταλογιστική πράξη, μειώνοντας το καταλογισθέν ποσόν, είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, ύστερα από άσκηση ενώπιόν του του κατάλληλου ενδίκου βοηθήματος, εκτιμώντας τα ενώπιόν του προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα (ομόφωνα).


ΝΣΚ/510/2008

Χορήγηση πτυχίου μελετητή σε μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ. Εφαρμογή αποφάσεων του Σ.τ.Ε. σε άλλες όμοιες περιπτώσεις που δεν καταλαμβάνονται από το δεδικασμένο της απόφασης.Οι υπ’ αριθ. 515/2008 και 516/2008 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να εγγράψει ή να ανανεώσει την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), δεν αποτελούν δεδικασμένο για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και γι’ αυτό δεν υποχρεώνουν κατ’ αρχήν τη Διοίκηση να αποδέχεται παρόμοια αιτήματα (εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής) άλλων προσώπων που τελούν υπό το αυτό καθεστώς απασχόλησης, οφείλει όμως η Διοίκηση να προβεί στην ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων επί τη βάσει των αρχών του κράτους δικαίου, της νομιμότητας της δράσης της Διοίκησης και της χρηστής διοίκησης, προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών αγώνων.