Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016

Ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης μεταβίβασης ακινήτων ιδιοκτησίας πρώην ΤΣΑΥ. (...)Τα ακίνητα επί της οδού Μπουμπουλίνας 7, επί της οδού Αριστοτέλους 134 και επί της οδού Λ. Ιωνίας 126 στην Αθήνα, τα οποία περιήλθαν στη Στέγη Υγειονομικών από διαθήκη και στη συνέχεια στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), πρέπει να περιέλθουν στην κυριότητα του e-ΕΦΚΑ ως καθολικού διαδόχου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) με έκδοση αντίστοιχων διαπιστωτικών πράξεων. Το ερώτημα παραπέμφθηκε στο αρμόδιο Τμήμα του ΝΣΚ και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 172/2020 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/144/2021

Εάν οι αξιώσεις του Δήμου Πειραιά κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καθολικού διαδόχου του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες προέρχονται από τέλη καθαριότητας και δημοτικό φόρο, έχουν υποπέσει σε παραγραφή.(..)α) Οι απαιτήσεις του Δήμου Πειραιά κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ως καθολικού διαδόχου του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχουν παραγραφεί βάσει των ειδικών περί παραγραφής διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 6 του α.ν. 1846/1951, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 825/1978, σύμφωνα με τις οποίες, οι εν γένει χρηματικές απαιτήσεις κατά του ΙΚΑ υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή, β) ο e-ΕΦΚΑ, ως καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν μπορεί να παραιτηθεί από την συμπληρωθείσα υπέρ αυτού παραγραφή ή να αναγνωρίσει την παραγεγραμμένη απαίτηση, διότι τέτοια παραίτηση ή αναγνώριση είναι άκυρη και γ) ο Δήμος Πειραιά έχει απολέσει το δικαίωμά του να αντιτάξει σε συμψηφισμό την παραγραφείσα απαίτησή του, δεδομένου ότι έχει παρέλθει τριετία από τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής (ομόφωνα). Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, κατόπιν της υπ’ αριθ. 37/2021 Γνωμοδότησης του ΣΤ΄ Τμήματος.


ΝΣΚ/37/2021

Εάν οι αξιώσεις του Δήμου Πειραιά κατά του e-ΕΦΚΑ, καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες προέρχονται από τέλη καθαριότητας και δημοτικό φόρο, και περιλαμβάνονται στoν από 07-09-2020 Πίνακα χρεών του Δήμου Πειραιά, έχουν υποπέσει σε παραγραφή.(...)Προκειμένου περί απαιτήσεων του Δήμου Πειραιά κατά του e-ΕΦΚΑ ως καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν εφαρμογή οι ειδικές περί παραγραφής διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του α.ν. 1846/1951, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 825/1978, οι οποίες ως ειδικές κατισχύουν οιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και σύμφωνα με τις οποίες, οι εν γένει χρηματικές απαιτήσεις κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή και επομένως οι αξιώσεις του Δήμου Πειραιά που αναφέρονται στο ερώτημα, έχουν υποκύψει στην ως άνω πενταετή παραγραφή. Ο e-ΕΦΚΑ, ως καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αδυνατεί να παραιτηθεί από την συμπληρωθείσα υπέρ αυτού παραγραφή ή να αναγνωρίσει την παραγεγραμμένη απαίτηση, διότι τέτοια παραίτηση ή αναγνώριση είναι άκυρη, ο δε Δήμος έχει απολέσει το δικαίωμά του να αντιτάξει σε συμψηφισμό την, κατά τα ανωτέρω, παραγραφείσα απαίτησή του, δεδομένου ότι έχει παρέλθει τριετία από τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής (ομόφωνα). Το ερώτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του ΝΣΚ.


ΝΣΚ/172/2020

Ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης μεταβίβασης ακινήτων ιδιοκτησίας πρώην ΤΣΑΥ.(...)Όλα τα αναφερόμενα στο ερώτημα ακίνητα πρέπει να διαχωριστούν κατά ποσοστό συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου μεταξύ e-ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ, μετά από οικονομική μελέτη που θα συνταχθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 70 παρ.2 του ν. 4387/2016 (κατά πλειοψηφία). Το ερώτημα παραπέμφθηκε στο ΣΤ΄ Τμήμα του ΝΣΚ, κατόπιν της υπ’ αριθ. 60/2020 Ατομικής γνωμοδότησης.


ΝΣΚ/41/2020

Αν είναι νόμιμο το αίτημα σωματείου και των μελών του, για ασφαλιστική τακτοποίηση των μελών του σωματείου, ενόψει του ότι έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης η εργοδότρια (ανώνυμη εταιρεία) των μελών του σωματείου, τα οποία ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού είχαν παράσχει ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ εργασία, πριν από την υπαγωγή της εργοδότριας στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης.(...)Και μετά την υπαγωγή της εργοδότριας εταιρείας των μελών του σωματείου στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης και κατά τη διάρκεια αυτής, δεν απαγορεύεται η έκδοση πράξεων του ΕΦΚΑ (οιονεί καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για ασφαλιστική τακτοποίηση των μελών του σωματείου, τα οποία είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πριν από την υπαγωγή της εργοδότριας στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης.


ΝΣΚ/51/2021

Εάν επί μισθωτικής σύμβασης με μισθωτή τον e-ΕΦΚΑ ο χρόνος της οποίας έληξε, για τη νομιμοποίηση της κληρονόμου της αποβιώσασας εκμισθώτριας και προκειμένου να εισπράξει η κληρονόμος την αποζημίωση για την εξωσυμβατική χρήση του μισθίου απαιτείται: 1) η σύνταξη πράξης αποδοχής του κληρονομιαίου ακινήτου ή η έκδοση κληρονομητηρίου πέραν του προσκομισθέντος πιστοποιητικού περί μη αποποίησης της κληρονομιάς της αποβιωσάσης, 2) η κήρυξη ως κυρίας της (δημόσιας) διαθήκης που έχει συνταχθεί, 3) η έκδοση κάποιου άλλου πιστοποιητικού ή πράξης.(...)Για τη νομιμοποίηση της κληρονόμου της Σ.Β.: 1) Δεν απαιτείται η προσκόμιση πράξης αποδοχής κληρονομιάς ή έκδοση κληρονομητηρίου (κατά πλειοψηφία). 2) Δεν μπορεί να λάβει χώρα η κήρυξη της δημόσιας διαθήκης που έχει συνταχθεί ως κυρίας (ομόφωνα).


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/110/2022

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ:Ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της ……….. απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του εκκαλούντος, ως καθολικού διαδόχου του ………. (βλ. άρθρο 211 παρ. 1, 4 και 5 του ν. 3852/2010 και οικ.52546/16.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Β΄ 2854), δημοσιονομική διόρθωση με ανάκτηση ποσού 59.107,32 ευρώ, το οποίο φέρεται ότι έλαβε αχρεωστήτως ως τελικός δικαιούχος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μελέτες ωρίμανσης του έργου "…….."»(....)Το παρόν Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους έφεσης και τα υπάρχοντα στο φάκελο στοιχεία, διαπιστώνει ότι δεν δύναται να σχηματίσει ασφαλή δικανική πεποίθηση ως προς τη νομιμότητα της επίδικης απόφασης, καθώς από τη δικογραφία λείπουν ουσιώδη έγγραφα και στοιχεία.(....)Από τα αναφερόμενα έγγραφα και διευκρινίσεις, εκείνα υπό στοιχ. α) έως γ) και ζ) πρέπει να προσκομισθούν με επιμέλεια της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής ή της διαδόχου αυτής Αρχής (ή και του εκκαλούντος, εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του), ενώ εκείνα υπό στοιχ. δ) έως στ) με επιμέλεια του εκκαλούντος νομικού προσώπου, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτούς της παρούσας απόφασης. Μετά δε την προσκόμιση των στοιχείων τούτων ή την πάροδο άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, με επιμέλεια της Γραμματέως του παρόντος Δικαστηρίου, να ορισθεί αρμοδίως νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της έφεσης, να εγγραφεί η υπόθεση στο σχετικό πινάκιο και να γίνει νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση όλων των διαδίκων.Αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης.


ΝΣΚ/123/2020

α) Εάν οφείλει ο ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας να προβαίνει στη γνωστοποίηση των ονομάτων των ιατρών μετά την έκδοση απόφασης από τις Υγειονομικές Επιτροπές και ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη προσφυγής από τον αιτούντα, χωρίς να εξετάζεται η ύπαρξη ή μη εννόμου συμφέροντος, δεδομένου ότι από την με αριθμ. 20/2019 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν προκύπτει η απαίτηση ύπαρξης αυτού. β) Αν δεν οφείλει ο ΕΦΚΑ να προβεί στη γνωστοποίηση των ονομάτων των ιατρών σε κάποια από τις ως άνω περιπτώσεις, με ποιές διατάξεις θα απορρίπτεται το αίτημα. γ) Σε περίπτωση που απαιτείται η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, τι ορίζεται ως έννομο συμφέρον και πότε το αίτημα του εξεταζόμενου κρίνεται επαρκώς αιτιολογημένο προκειμένου να προκύπτει το έννομο συμφέρον.9..)Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των ζητούμενων δεδομένων (ΕΦΚΑ) οφείλει να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους- ασθενείς τα αιτούμενα στοιχεία (ονόματα ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ), ανεξαρτήτως άσκησης προσφυγής από αυτούς και επίκλησης εννόμου συμφέροντος, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2690/1999 (κατά πλειοψηφία).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/67/2019

Μίσθωση κτιρίων:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, ενόψει των ειδικών διατάξεων περί μισθώσεων που διέπουν το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., (βλ. τις Υ.Α. 32286/I.210/1952 και Β/21/18003/3318/2003) και αυτών που διέπουν από 1.1.2017 τον Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο έχει ενταχθεί το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και καθορίζουν συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης νέας ή παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης, η οποία προφανώς συναρτάται με τις αρχές της διαφάνειας, της ανάπτυξης του ανταγωνισμού και την επίτευξη των καλύτερων δυνατών όρων για το συμφέρον του εν λόγω νομικού προσώπου (βλ. ανωτέρω σκέψη ΙΙΔ), δεν καθίσταται νόμιμη η εντελλόμενη δαπάνη. Και ναι μεν τέτοιου είδους αξιώσεις εκ της μισθωτικής σχέσης επιδικάζονται, δυνάμει των άρθρων 601 ή 611 του Α.Κ., από τα πολιτικά δικαστήρια, πλην όμως ο έλεγχος των νομίμων προϋποθέσεων για την καταβολή των εν λόγω δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο ερείδεται επί άλλης βάσης, λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων όρων που τίθενται από τις παρατεθείσες ανωτέρω διατάξεις ως προς την τήρηση της διαδικασίας σύναψης των μισθώσεων ακινήτων από το τέως Ι.Κ.Α. και νυν Ε.Φ.Κ.Α., μη αρκούσης για την κρίση της νομιμότητας της δαπάνης, μόνης της χρήσης των μισθωμένων ακινήτων. Υιοθέτηση διαφορετικής εκδοχής, πιθανότητα θα οδηγούσε στην επ’ αόριστον μη διενέργεια νέων διαγωνισμών και εν τέλει στη μη εφαρμογή των τιθέμενων από τις ως άνω διατάξεις διαδικασιών, η πρόβλεψη των οποίων θα καθίστατο ανεδαφική (βλ. Ελ.Συν. IV Τμ. Πρ. 20/2017). Περαιτέρω όμως, λαμβανομένου υπόψη α) της σύστασης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως οιονεί καθολικού διαδόχου του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρα 51 και 53 του ν. 4387/2016), της αυτοδίκαιης ένταξης των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε αυτόν και του μεταβατικού σταδίου λειτουργίας του νέου φορέα, εξ αιτίας του οποίου δεν είχαν ακόμη καθοριστεί η δομή, το οργανόγραμμα και η απαιτούμενη χωροταξική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του και β) της υπ’ αρ. 12389/2018 απόφασης του Μ. Πρωτοδικείου ..., το Κλιμάκιο κατά πλειοψηφία, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Ε.Φ.Κ.Α. ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, αλλά επειδή συγγνωστώς υπέλαβαν ότι μπορούν να προβούν νομίμως στην ενταλματοποίηση της δαπάνης. Κατά τη γνώμη, όμως της Παρέδρου Αγγελικής Κέντρου, στην προκειμένη περίπτωση, δεν δύναται να αναγνωριστεί συγγνωστή πλάνη στα όργανα του Ε.Φ.Κ.Α. Και τούτο, διότι, από τη λήξη της επίμαχης μίσθωσης έχει παρέλθει ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ούτε από τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ούτε από τα αρμόδια όργανα του Ε.Φ.Κ.Α. να έχει προκηρυχθεί κάποιος διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτων.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, ωστόσο τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν λόγω συγγνωστής πλάνης, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου εκδόθηκαν.


ΝΣΚ/107/2021

Η ισχύς των γενικών και ειδικών όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και οι έννομες συνέπειές τους, μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης, η οποία καταρτίσθηκε για τη στέγαση Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκμισθωτής δεν έχει εκφράσει την εναντίωσή του στην περαιτέρω παραμονή των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ στο μίσθιο ακίνητο και οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί το Τμήμα Στέγασης του e-ΕΦΚΑ, σε περίπτωση άρνησης του εκμισθωτή να προβεί στις αναγκαίες, για τη λειτουργικότητα του κτιρίου, επισκευές.(..)Στα δύο (2) ενοικιαζόμενα, από τον e-ΕΦΚΑ, ακίνητα, για την στέγαση των Υπηρεσιών του, τα οποία κείνται επί της οδού Ναυαρίνου αρ. 14 και επί της οδού Γερανίου αρ. 42, μετά τη λήξη της τελευταίας συμβατικής παράτασης της μίσθωσής τους, την 31-12-2016 και 2-6-2018, αντίστοιχα, έχουν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 611 του Α.Κ. περί πλασματικής αναμίσθωσης, συναφθεί νέες μισθώσεις αόριστης χρονικής διάρκειας, οι οποίες ναι μεν είναι διαφορετικές από τις παλαιές, αλλά με τους ίδιους συμφωνηθέντες, αρχικά, συμβατικούς όρους, δεσμεύουσες τόσο τους συνιδιοκτήτες-εκμισθωτές του πρώτου από τα δύο προαναφερόμενα κτίρια, όσο και την ως υπερθεματίστρια, στον σχετικό δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, νέα ιδιοκτήτρια-εκμισθώτρια του δεύτερου από τα κτίρια αυτά, ούτως ώστε συνεχίζουν να ισχύουν και να παράγουν έννομα αποτελέσματα και για τα δύο ακίνητα αυτά, ο ειδικός όρος του αρχικού οικείου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, ενός εκάστου, σύμφωνα με τον οποίο οι εκμισθωτές των συγκεκριμένων κτιρίων, υποχρεούνται να καταβάλουν το χρηματικό κόστος της επισκευής των ανελκυστήρων αυτών των κτιρίων. Τέλος, σε περίπτωση που οι εκμισθωτές αρνηθούν, κατά παράβαση της αμέσως πιο πάνω αναφερόμενης σχετικής συμβατικής υποχρέωσής τους, να επωμισθούν την δαπάνη της επισκευής των ανελκυστήρων των δύο αυτών κτιρίων, θα πρέπει ο e-ΕΦΚΑ, δεδομένης της διακοπής της λειτουργίας αυτών των ανελκυστήρων και των ανυπέρβλητων δυσχερειών, στη λειτουργία των στεγαζόμενων Υπηρεσιών του, την οποία αυτή συνεπάγεται, να ενεργήσει τις εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας των ανελκυστήρων εις βάρος των εκμισθωτών και εκ της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ πιστώσεως για την πληρωμή των μισθωμάτων και να παρακρατήσει το ποσό της γενομένης δαπάνης, από τα πρώτα, μετά την επισκευή, πληρωθησόμενα μισθώματα, μετά από προηγηθείσα σχετική βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ.


ΣΤΕ/117/2019

Συντάξιμες αποδοχές...Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, ο πιο πάνω ισχυρισμός περί ευρυτέρων δημοσιονομικών και οικονομικών επιπτώσεων πρέπει να απορριφθή ως αόριστος (ΣτΕ 1648/2014, 4548/2013, πρβ. ΣτΕ 3239/2013, 1875/2011). Εξ άλλου, με την κρινομένη αίτηση -με την οποία προβάλλονται λόγοι σχετικά με τον υπολογισμό της χορηγουμένης από το Ταμείο εφ’ άπαξ παροχής και όχι σχετικά με τον υπολογισμό της επικουρικής συντάξεως, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης δίκης- το αναιρεσείον επικαλείται σπουδαίο νομικό ζήτημα και αντίθεση της αναιρεσιβαλλομένης προς αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (12020/2003, 8871/2003, 7379/2007 αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 4137/2005, 693/2010, 4488/2002, 3044/2004, 4489/2002, 2633/2003, 4487/2002 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών) και προς την 1057/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ο ισχυρισμός αυτός, όμως, είναι απορριπτέος, κατά μεν το μέρος που με αυτόν προβάλλεται αντίθεση προς αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, προεχόντως για το λόγο ότι οι μνημονευόμενες αποφάσεις δεν προσεκομίσθησαν κατά την κατάθεση της αιτήσεως, ενώ κατά το μέρος που με αυτόν γίνεται επίκληση της 1057/2009 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω αοριστίας του, εφόσον, με τον ισχυρισμό αυτό, όπως διατυπώνεται, με αναφορά μόνο στον αριθμό της δικαστικής αποφάσεως, δεν εξειδικεύεται ούτε τεκμηριώνεται ποιες ειδικότερες κρίσεις της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως είναι αντίθετες προς κρίσεις επί των αυτών ζητημάτων της 1057/2009 αποφάσεως του Δικαστηρίου (ΣτΕ 1648/2014, 3998/2013, 327, 970/2014), η οποία, άλλως τε επιλύει ζητήματα σχετικά με την χορηγούμενη από το αναιρεσείον εφ’ άπαξ χορηγία και όχι την βάσει διαφόρων διατάξεων χορηγουμένη από αυτό επικουρική σύνταξη.