ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΑΛΕ: 2420403001,2420404001,2420405001,ΝΠΔΔ0711,ΝΠΔΔ0715,ΝΠΔΔ0721

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΔ 410/1988 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 204 Ν.3584/2007

ΑΛΕ: 2230101001,ΛΣΛ2390903899,ΝΠΔΔ0631

ΕΦΑΠΑΞ-Ν.103/1975

ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Ν.103/1975 

ΑΛΕ: 2230101001,ΝΠΔΔ0631

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ν.2527/1997

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟΤ 6 Ν.2527/1997 

ΑΛΕ: ΑΛΕ2420989001,ΝΠΔΔ0419

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΛΕ: 2420302001,2410204001

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 

ΑΛΕ: 2130102001,ΝΠΔΔ0212

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποζημιώσεις Περιφερειακού Συμβουλίου-Οικονομικής  επιτροπής-Γραμματειακή υποστήριξη 

ΑΛΕ: 2120207001

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΕ: 2420204001

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάρριση δαπανών διαφημιστικής προβολής 

ΑΛΕ: 2420906001,ΝΠΔΔ0851

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιδόματα τυφλότητας.

ΑΛΕ: 0ΤΑ 6741

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΤΑ  Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΠΔΔ-

ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0892

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Νομική στήριξη υπαλλήλων,δημ.λειτουργών και αιρετών εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419