ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΏΝ ΩΡΟΜΙΣΘΊΩΝ ΜΟΥΣΙΚΏΝ

ΑΛΕ: 2130107001

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Α.Ε.Ν)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν).

ΑΛΕ: 2250906001,ΝΠΔΔ2636

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός δαπανών απαλλοτριώσεων 

ΑΛΕ: 2390503001,ΝΠΔΔ9510

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Συνοπτικός οδηγός δαπανών υπηρεσιακών δημοσιεύσεων 

ΑΛΕ: 2420905001,ΝΠΔΔ0851

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μεταφοράς μαθητών 

ΑΛΕ: 2260901001,ΚΑΕ0821,ΝΠΔΔ0828.

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΏΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΛΕ: 2120201001,2120202001

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΕΙ Ο Ε.Ο.Τ..

Συμβάσεις μίσθωσης χώρου και χρόνου που συνάπτει ο Ε.Ο.Τ.

ΑΛΕ: ΝΠΔΔ0400

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών συμβολαιογράφων

ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0419

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών δικαστικών επιμελητών 

ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ 0419

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών διοικητικής εκτέλεσης (Υπουργείου οικονομικών) 

ΑΛΕ: 2420989001,2390504001

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών πρόσληψης τακτικού προσωπικού 

ΑΛΕ: 2120101001

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών δημοσίων σχέσεων

ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0855,ΝΠΔΔ0859

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ

Οδηγός για την εκκαθάριση δαπανών Εικαστικών έργων-Καλλιτεχνικών διαγωνισμών

ΑΛΕ: 2420989001,ΝΠΔΔ0871

ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης  δαπανών μίσθωσης ιδωτ.αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης 

ΑΛΕ: 2440201001,2440301001,ΝΠΔΔ0815,ΝΠΔΔ0817

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ

ΑΛΕ: ΝΠΔΔ9000