ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών εφάπαξ ποσού μετάθεσης σε προβληματικές-παραμεθόριες περιοχές

ΑΛΕ: 2120213001

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Κ.Π.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπνών τόκων επιστρεφομένων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα

ΑΛΕ: 2690101001

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ.

ΑΛΕ: 1000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης προγραμματικών συμβασεων ΥΠ.Εργασίας που συνάπτονται βάσει της αριθμ.Δ23/οικ.25930/2011/2016 ΦΕΚ: 1652/Β/09.06.2016 ΚΥΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών προγραμματικών συμβάσεων

ΑΛΕ: 6737

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΟ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών χρηματοδότησης ΜΚΟ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ/19253/2002 ΦΕΚ: 248/Β/28.02.2002.Χρηματοδότηση Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

ΑΛΕ: 2310988899

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 

ΑΛΕ: ΠΔΕ(ΣΑΕ31)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ (ΑΡΘΡΟ 202 Ν.3463/2006 )

ΑΛΕ: 6731,6735,6736

ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κ.Π.ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης αποζημιώσεων απασχολουμενων στις εξετάσεις Κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομαθειας

ΑΛΕ: 2120207001

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών λόγω συμμετοχής σε  συμβούλια - επιτροπές,ομάδες εργασίας

ΑΛΕ: 2120207001,ΝΠΔΔ0264

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης εξετάσεων πολιτογράφησης

ΑΛΕ: 2120206001

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΝΕΟ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 30105/2021 - ΦΕΚ: 2156/Β/25.6.2021: Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.

ΑΛΕ: 6741

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών επιδοτήσεων σε εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών

ΑΛΕ: 252109: