ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Νέες αναρτήσεις

περισσότερα

ΠΚΜ Οικ.415109(2297)/2024

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
ΦΕΚ: 3600/Β/20.06.2024

118524/2024

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας και σε Προϊσταμένους Τμημάτων αυτών.
ΦΕΚ: 3586/Β/20.06.2024

36518/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ12γ/ΓΠ49481/16.5.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία για το έτος 2023» (Β’ 3290).  
ΦΕΚ: 3568/Β/20.06.2024

Ε/2796/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α΄ 126)» (Β΄ 4190).
ΦΕΚ: 3565/Β/19.06.2024

Π.Δ.35/2024

Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών.
ΦΕΚ: 95/Α/20.06.2024


Οδηγοί εκκαθάρισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023)
ΑΛΕ: 2120201001,2120202001

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. 221 Ν. 4412/2016

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΑΛΕ: 2120207001

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Π.Δ.33/2024

Τροποποίηση του π.δ. 74/2011 «Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (Α’ 181)».
ΦΕΚ: 92/Α/19.06.2024

Π.Δ.34/2024

Σύσταση Οργανικών Μονάδων στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
ΦΕΚ: 93/Α/19.06.2024

Ν.5112/2024

Κύρωση της από 23 Νοεμβρίου 2023 Σύμβασης Υπο-Παραχώρησης μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» και της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.», και αφετέρου της εταιρείας «ΣΑΡΙΣΑ Υπο-Παραχώρηση Λιμένος Καβάλας Φίλιππος ΙΙ Ανώνυμη Εταιρεία», της εταιρείας «Blacksummit Financial Group Inc», της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών» και της εταιρείας «Ευρωπαϊκές Επενδύσεις και Επιχειρήσεις Αεροδιαστημικής Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία».
ΦΕΚ: 94/Α/19.06.2024

Π.Δ.35/2024

Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών.
ΦΕΚ: 95/Α/20.06.2024

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

11508/2024

Ειδικότεροι όροι και διαδικασίες ανοίγματος και κίνησης των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) για τη Δράση 16931: “Τουριστική Ανάπτυξη” του Υπουργείου Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”
ΦΕΚ: 3561/Β/19.06.2024

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./216/οικ.11556/2024

Κατανομή προσωπικού.
ΦΕΚ: 3562/Β/19.06.2024

Ε.2044/2024

Παροχή διευκρινίσεων περί της υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) των οντοτήτων με τα ταμειακά τους συστήματα και την ΑΑΔΕ. ΑΔΑ:9ΓΟΦ46ΜΠ3Ζ-ΗΣΜ

Ε/2796/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1105/29.7.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α΄ 126)» (Β΄ 4190).
ΦΕΚ: 3565/Β/19.06.2024

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1634/2023

Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις όμβριών υδάτων.(...)Δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, με απευθείας πρόσκληση εργοληπτικών επιχειρήσεων (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν.4412/2016) για την ανάθεση του επίμαχου έργου. Τούτο δε, διότι η αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει το σχετικό βάρος, δεν επικαλείται και δεν αποδεικνύει ότι εν προκειμένω συνέτρεξαν απρόβλεπτες περιστάσεις δηλαδή, αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στη σφαίρα της ευθύνης της, και τα οποία κατέστησαν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό εκ μέρους της των ενεργειών που ήταν αναγκαίες για την αντιμετώπισή τους.ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΗΝ Πράξη 531/2023 του Ε΄ Κλιμακίου

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 01-15/06/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/06/2024 ΕΩΣ 15/06/2024

ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/2024/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Στοχοθεσίας ν. 4940/2022: Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

33311/2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2023. ΑΔΑ:9ΞΑΗ46ΨΧΞΧ-ΠΥΔ