ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ



Οδηγοί εκκαθάρισης

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών  πληρεξουσίων δικηγόρων 
ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαδικασίες πρόσληψης-Αποδοχές Μετακλητών-Ειδικών συμβούλων συνεργατών 
ΑΛΕ: 2130102001,ΝΠΔΔ0212

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν 4727/2020

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - ΗλεκτρονικέςΕπικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιοτης Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 184/Α/23.09.2020

1112692/2020

Επικαιροποίηση της ύλης του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2020».

Π.Δ. 82/2020

Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’  281) και π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη-αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14). 
ΦΕΚ: 183/Α/23.09.2020

Ν.4726/2020

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 181/Α/18.09.2020

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

Δ1α/Γ.Π.οικ.60071/2020

Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2020-2021 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός»

61528/2020

Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021.

129431/ΓΔ4/2020

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής.
ΦΕΚ: 4183/Β/28.09.2020

227365/2020

«Aσφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις »  ΑΔΑ:ΩΙΛΛ46ΜΑΠΣ-ΧΗΓ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/2020

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/133/2020

Εκπροσώπηση πολιτών από δικηγόρους και τρίτους κατά τη διεκπεραίωση αιτημάτων τους στον ΟΠΕΚΑ.(...)Πρόσωπο που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από ιδιώτη μπορεί να παραλαμβάνει από Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ έγγραφα, τα οποία περιέχουν και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του εντολέα. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος παραλαμβάνει έγγραφα, διαπιστωτικές πράξεις κλπ με την επίδειξη της δικηγορικής του ταυτότητας και προφορική δήλωσή του ότι είναι πληρεξούσιος συγκεκριμένου εντολέα.

ΝΣΚ/134/2020

Εάν είναι δυνατή η τροποποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, με τις οποίες εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της Ζώνης II του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) «Άγιος Ιωάννης Σιθωνίας», χωρίς προηγούμενη τροποποίηση του ΕΣΧΑΔΑ (π.δ. 19.1.2015).Είναι δυνατή η τροποποίηση των με αριθμό ΓΓΔΠ16711ΕΞ2017/24.10.2017 και ΓΓΔΠ000920ΕΙ2018/29.5.2018 κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπο...

ΝΣΚ/132/2020

Ζητήματα σχετικά με την εξέταση των υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών – Συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Εφετείου.(...) Μετά την ακύρωση, με δικαστική απόφαση, της απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής περί διορισμού της Μ.Φ. στη θέση της Διοικητικής Διευθύντριας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4375/2016, και την αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση για νέα αιτιολ...

ΝΣΚ/138/2020

1) Δυνατότητα ανάκλησης των Πρωτοκόλλων Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης (ΠΕΕΑ), τα οποία κρίθηκαν δικαστικά με απορριπτικές ως προς την ακύρωσή τους αποφάσεις και εν συνεχεία βεβαιώθηκαν στην οικεία ΔΟΥ, μετά την οικειοθελή παράδοση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 67Α του ν. 998/1979. 2) Διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να ανακληθούν τα με δικαστική απόφαση επιβληθέντα πρόστιμα.(...)1.α) Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 67Α του ν. 998/1979...