ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Νέες αναρτήσεις

περισσότερα

103/41273/2024

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 472/158760/25.5.2023 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτήσεων για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027» (Β΄ 3523).
ΦΕΚ: 1067/Β/15.02.2024

Ε.2014/2024

«Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» ΑΔΑ:93Ο146ΜΠ3Ζ-2ΕΨ

Ε.2015/2024

Έναρξη ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων των συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών των φορολογικών αποθηκών και 2 αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών - Εκροών της ΑΑΔΕ  ΑΔΑ:Ψ40Τ46ΜΠ3Ζ-4ΡΩ

ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/20894/465/2024

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τον προσδιορισμό κοινόχρηστης οδού στο πλαίσιο μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016) ΑΔΑ:ΨΘ6Τ4653Π8-ΟΓΞ

Ε.2013/2024

«Κοινοποίηση Σύστασης αριθ. 1/2023 της Μεικτής Επιτροπής της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής της 7ης Δεκεμβρίου 2023 για τη χρήση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων που εκδίδονται ψηφιακά»  ΑΔΑ:97ΠΛ46ΜΠ3Ζ-ΕΔΝ


Οδηγοί εκκαθάρισης

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023)
ΑΛΕ: 2120201001,2120202001

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. 221 Ν. 4412/2016

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΑΛΕ: 2120207001

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.5090/2024

Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας
ΦΕΚ: 30/Α/23.02.2024

Π.Δ.10/2024

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
ΦΕΚ: 29/Α/19.02.2024

N.5087/2024

Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
ΦΕΚ: 25/A/16.02.2024

Ν.5089/2024

Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα σε άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 27/Α/16.02.2024

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

15765/2024

Κατανομή τακτικής κρατικής χρηματοδότησης και κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων έτους 2024. 
ΦΕΚ: 1274/Β/26.02.2024

10519/2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.4 & 4.2.4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2022 ΑΔΑ:6ΥΦΨ46ΨΧΞΧ-ΩΩΩ

ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/20894/465/2024

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τον προσδιορισμό κοινόχρηστης οδού στο πλαίσιο μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016) ΑΔΑ:ΨΘ6Τ4653Π8-ΟΓΞ

Δ1α/Γ.Π.οικ. 12032/2024

«Ζητούνται στοιχεία αναφορικά με την ανοσία έναντι της ιλαράς των επαγγελματιών υγείας και παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη νόσο για τους χώρους παροχής φροντίδας υγείας» ΑΔΑ:6ΑΡ5465ΦΥΟ-ΩΞΝ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 1-15/2/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/02/2024 ΕΩΣ 15/02/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 16-31/1/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 16/01/2024 ΕΩΣ 31/01/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 1-15/1/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2024 ΕΩΣ 15/01/2024

Δ. ΟΡΓ. Δ 1003782 ΕΞ 2024

«Έκδοση του Εγχειριδίου Οδηγιών και μελέτης περιπτώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Δεκεμβρίου 2023».