ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών  πληρεξουσίων δικηγόρων 
ΑΛΕ: 2420901001,ΝΠΔΔ0419

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαδικασίες πρόσληψης-Αποδοχές Μετακλητών-Ειδικών συμβούλων συνεργατών 
ΑΛΕ: 2130102001,ΝΠΔΔ0212

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.4700/2020

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 127/Α/29.06.2020

Ν.4699/2020

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για τις Θαλάσσιες Μεταφορές.
ΦΕΚ: 123/Α/22.06.2020

Ν.4698/2020

Κύρωση της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της.
ΦΕΚ: 122/Α/22.06.2020

Ν.4697/2020

Κύρωση της Συμφωνίας για την έδρα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για τη λειτουργία του επιχειρησιακού γραφείου της EASO στην Ελλάδα.
ΦΕΚ: 120/Α/19.06.2020

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

38673/2020

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 ΑΔΑ:6Ι2Ψ4691Ω2-ΔΤ4

392/177772/2020

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Μ.Α.Α.Ε.»ΑΔΑ:ΩΧΡ04653ΠΓ-Π38

10105/2020

ΔΕΥΤΕΡΗ (Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:ΨΑΦΖ465ΧΘΟ-ΟΨΨ

26696/791/2020

Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περι...

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/75/2020

Ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης σε ενδιαφερόμενο αντιγράφων συγκεκριμένων στοιχείων και πράξεων που καταχωρίζονται στο Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών, κατά τις διατάξεις των παρ.5α και 6 του άρθρου 14 του ν. 4182/2013.(...)α) Αντίγραφα συγκεκριμένων στοιχείων και πράξεων που καταχωρίζονται στη Μερίδα του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών, χορηγούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει εύλογο ενδιαφέρον, ενώ αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο Φάκε...

ΝΣΚ/65/2020

Χορήγηση επιδόματος ευθύνης του άρθρου 16 παρ.1 του ν. 4354/2015 σε Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Τμημάτων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).(...)Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμημάτων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) δεν δικαιούνται του μηνιαίου επιδόματος ευθύνης του άρθρου 16 παρ.1 (περ. αε και αζ) του ν. 4354/2015.

ΝΣΚ/66/2020

Διαδικασία κρίσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).(...)Η προαγωγή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) του ΕΛΚΕΘΕ από Γ΄ σε Β΄ βαθμίδα γίνεται κατόπιν κρίσεως με ανοικτή διαδικασία.

ΝΣΚ/67/2020

Αμοιβές Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.(...)Οι αμοιβές που καταβάλλονται στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, λόγω συμμετοχής τους σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, δεν υπόκεινται στο ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών ή απολαβών του άρθρου 104 παρ. 2 του Συντάγματος και στο όριο του άρθρου 41 παρ. 2 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007).