ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΠΕ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης αμοιβών πιστοποιημένων αξιολογητών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καταβάλλονται απευθείας από τους οικείους φορείς.
ΑΛΕ: 2420902001

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Π.Δ.8/2023

Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές.
ΦΕΚ: 16/Α/25.01.2023

Ν.5014/2023

Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ: 14/Α/21.01.2023

Ν.5013/2023

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 12/Α/19.01.2023

Π.Δ.6/2013

Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας.
ΦΕΚ: 12/Α/19.01.2023

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

3393/2023

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού καθώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής.
ΦΕΚ: 437/Β/31.01.2023

Αριθμ. 3395/2023

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών καθώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής.
ΦΕΚ: 437/Β/01.02.2023

ΥΠ.ΕΣ/351/2023

«Ορισμός Υπεύθυνων Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων για την εφαρμογή των Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα » 

10014/2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ 2023 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ 2024-2026 ΑΔΑ:6ΣΥΠ46ΜΤΛΡ-ΥΔΧ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΕΣ/ΚΛ.Ε/844/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του οικείου σχεδίου συμβάσης, για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α΄ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής … και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.802.777,25 ευρώ, με Φ.Π.Α., πλέον δικαιώματος προαίρεσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.741.388,62 ευρώ, με Φ.Π.Α.  (συμβατικού τιμήματος 32.919.008,93 ευρώ, με Φ.Π.Α.).(....)δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπο...

ΝΣΚ/107/2022

Νομιμοποίηση του Προέδρου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 4761/2020, να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλα καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης κατά των αυθαίρετων κατόχων των ακινήτων του ερωτήματος, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα οποία αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο για αρχαιολογικούς σκοπούς και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς, καθώς...

ΝΣΚ/89/2022

Ερωτάται εάν η Βουλή των Ελλήνων, μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος (τρεισήμισι [3,5] έτη) από την υποβολή της με αριθ. πρωτ. 2549/11.2.2019 αίτησης του αποσπασμένου υπαλλήλου Χ* Π*, με την οποία ζητούσε τη μετάταξή του στη Βουλή των Ελλήνων, δύναται, νομίμως, να προβεί στην εξέταση της με αριθ. πρωτ. 4649/3.5.2022 αίτησης για τη μετάταξή του, εκλαμβάνοντάς την είτε ως συνέχεια της πρώτης, κατά τα ανωτέρω, υποβληθείσης αίτησης, είτε ως νέα αίτηση, και να ολοκληρώσει τη σχετική διαδ...

ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/573/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου τροποποίησης της ... σύμβασης, μεταξύ του Δήμου … και του οικονομικού φορέα «… Α.Ε. …», για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας 4 της ... διακήρυξης (λιπαντικά και αντιψυκτικά για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου).(....)Κατ’ αποτέλεσμα, και ανεξαρτήτως των διαλαμβανομένων ανωτέρω υπό στοιχ. 9.1., η υπογραφή του ελεγχομένου σχεδίου σύμβασης κωλύεται και λόγω του ότι, στην πρώτη περίπτωση (αύξηση συμβατικών πο...