ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Νέες αναρτήσεις

περισσότερα

ΔΔΑΔ Γ 1080137 ΕΞ 2024

«Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Κεντρικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».ΑΔΑ:9ΜΤΩ46ΜΠ3Ζ-ΞΚΘ

ΔΔΑΔ Γ 1080051 ΕΞ 2024

«Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.), Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).» ΑΔΑ:Ψ09Ψ46ΜΠ3Ζ-Ο20

Ο.3029/2024

Κοινοποίηση των άρθρων 14 παρ. 2, 17-29, 63, 65 και 73 του ν. 5113/2024 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών», Α΄96/21-6-2024)  

37714/2024

Υπενθύμιση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 31291/07.06,2024 (ΑΔΑ:ΨΤΗΓ465ΦΥΟ-ΗΚΝ) εγκυκλίου για τον καύσωνα. ΑΔΑ:Ρ42Δ465ΦΥΟ-71Ι

53097/2024

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2024. ΑΔΑ:929Φ46ΜΤΛ6-3ΙΡ


Οδηγοί εκκαθάρισης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΛΕ: 2310401009

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023)
ΑΛΕ: 2120201001,2120202001

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.5117/2024

Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
ΦΕΚ: 101/Α/05.07.2024

Ν.5119/2024

Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α’ 8) - Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια - Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 103/Α/05.07.2024

Ν.5118/2024

Κύρωση της Διευθέτησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με το καθεστώς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο έδαφος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
ΦΕΚ: 102/Α/05.07.2024

Ν.5116/2024

Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 100/Α/03.07.2024

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

575/204096/2024

Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αρ. 571/199875/9.07.2024 ΚΥΑ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 435 και διορθ. L 181/2022 και L 227/2022), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής ( L 020) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1475 της Επιτροπής ( L 232 ), σχετικά με την παρέμβαση Π2-58.4 «Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων και το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων – δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται στα κράτη μέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή προωθούν συστήματα ποιότητας της Ένωσης που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις», του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027. ΑΔΑ:6ΖΑΙ4653ΠΓ-ΧΛ1

576/204102/2024

Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αρ. 572/199920/9.07.2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 435 και διορθ. L 181/2022 και L 227/2022), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής (L 020) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1475 της Επιτροπής (L 232), σχετικά με την παρέμβαση Π2-58.5 “Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες” στo πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027. ΑΔΑ:ΡΟ404653ΠΓ-8Ψ4

79752/2024

Χρονοδιάγραμμα των εργασιών σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαδικασία των ενστάσεων. ΑΔΑ:ΨΩΑΕ46ΝΚΠΔ-ΘΤΕ

79147/Ε3/2024

Τήρηση και χρήση προσωπικού μητρώου και διευκρινίσεις επί παραιτήσεων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. ΑΔΑ:ΨΗΛΥ46ΝΚΠΔ-ΝΧΔ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1634/2023

Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις όμβριών υδάτων.(...)Δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, με απευθείας πρόσκληση εργοληπτικών επιχειρήσεων (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν.4412/2016) για την ανάθεση του επίμαχου έργου. Τούτο δε, διότι η αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει το σχετικό βάρος, δεν επικαλείται και δεν αποδεικνύει ότι εν προκειμένω συνέτρεξαν απρόβλεπτες περιστάσεις δηλαδή, αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στη σφαίρα της ευθύνης της, και τα οποία κατέστησαν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό εκ μέρους της των ενεργειών που ήταν αναγκαίες για την αντιμετώπισή τους.ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΗΝ Πράξη 531/2023 του Ε΄ Κλιμακίου

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 16-30/06/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 16/06/2024 ΕΩΣ 30/06/2024

Δ. ΟΡΓ. Γ 1071020 ΕΞ 2024

«Επικαιροποίηση της ύλης του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.), της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)», έκδοσης Δεκεμβρίου 2023.ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ 06/2024ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ: Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), ΕΚΔΟΣΗ 12/2023.

Δ. ΟΡΓ. Δ 1070393 ΕΞ 2024

Έκδοση του «Εγχειριδίου Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις», Ιουνίου 2024.ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ