ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Νέες αναρτήσεις

περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 01-15/06/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/06/2024 ΕΩΣ 15/06/2024

46554/2024

Καθορισμός του ειδικού διακριτικού σήματος της δημοτικής αστυνομίας, της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού, των διακριτικών όλων των βαθμών της ιεραρχίας και του τύπου της ειδικής ταυτότητας του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας. 
ΦΕΚ: 3358/Β/13.06.2024

Γ4α/Γ.Π. 22026/2024

Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) που έχουν προκύψει από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
ΦΕΚ: 3398/Β/13.06.2024

Φ.843/5765/Σ.1178/2024

Καθορισμός αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας που μεταβαίνει για στρατιωτική αποστολή («IAMD Concept») στη Σαουδική Αραβία.
ΦΕΚ: 3395/Β/13.06.2024

20980 ΕΞ 2024

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας Υπομητρώων και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.
ΦΕΚ: 3450/Β/14.06.2024


Οδηγοί εκκαθάρισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023)
ΑΛΕ: 2120201001,2120202001

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. 221 Ν. 4412/2016

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΑΛΕ: 2120207001

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Π.Δ.31/2024

Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.
ΦΕΚ: 90/Α/14.06.2024

Π.Δ.32/2024

Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.
ΦΕΚ: 91/Α/14.06.2024

Π.Δ.30/2024

Οργανισμός της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΦΕΚ: 89/Α/13.06.2024

Π.Δ.29/2024

Σύσταση Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281) και 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14).
ΦΕΚ: 88/Α/13.06.2024

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

Γ5α/Γ.Π.οικ.32510/2024

Αναστολή της υποχρεωτικής σειράς εκπαίδευσης στην ιατρική ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας ως προς το δεύτερο (2ο) εξάμηνο άσκησης στη Χειρουργική Μαστού, για τα Νοσοκομεία που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για μερική άσκηση στην εν λόγω ειδικότητα. ΑΔΑ:6ΔΞ0465ΦΥΟ-61Δ

47002/2024

«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιουνίου 2024» ΑΔΑ:ΨΨΕ046ΝΛΣΞ-ΝΛΒ

170612/2024

Παράταση εφαρμογής ρύθμισης ως προς την υπ’ αρ. 23576/2024 (ΦΕΚ Β’ 600/26.01.2024) Απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου «Έναρξη λειτουργίας του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ευάλωτων Ομάδων Αττικής και του Αυτοτελούς Κλιμάκιου Ασύλου Ευάλωτων Ομάδων Θεσσαλονίκης». ΑΔΑ:66ΟΣ46ΜΔΨΟ-729

Δ1(δ)/ΓΠ οικ.32423/2024

Διενέργεια ελέγχων για την ασφαλή λειτουργία και χρήση των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΔ Γ1/443/1973. ΑΔΑ:6ΗΠ8465ΦΥΟ-ΕΨΟ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1634/2023

Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις όμβριών υδάτων.(...)Δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, με απευθείας πρόσκληση εργοληπτικών επιχειρήσεων (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν.4412/2016) για την ανάθεση του επίμαχου έργου. Τούτο δε, διότι η αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει το σχετικό βάρος, δεν επικαλείται και δεν αποδεικνύει ότι εν προκειμένω συνέτρεξαν απρόβλεπτες περιστάσεις δηλαδή, αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στη σφαίρα της ευθύνης της, και τα οποία κατέστησαν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό εκ μέρους της των ενεργειών που ήταν αναγκαίες για την αντιμετώπισή τους.ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΗΝ Πράξη 531/2023 του Ε΄ Κλιμακίου

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 01-15/06/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/06/2024 ΕΩΣ 15/06/2024

ΔΣΣΚ/Φ.8/11/οικ.9874/2024/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Στοχοθεσίας ν. 4940/2022: Τεχνικές οδηγίες καταχώρισης στη νέα εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

33311/2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2023. ΑΔΑ:9ΞΑΗ46ΨΧΞΧ-ΠΥΔ