ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ



Οδηγοί εκκαθάρισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης αμοιβών πιστοποιημένων αξιολογητών-εμπειρογνωμόνων που καταβάλλονται απευθείας από τους οικείους φορείς.
ΑΛΕ: 2420902001

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Π.Δ.34/2023

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 
ΦΕΚ: 73/Α/23.03.2023

Π.Δ.35/2023

Τροποποίηση διατάξεων των π.δ.178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281) και 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14). 
ΦΕΚ: 74/Α/23.03.2023

Π.Δ.33/2023

Οργάνωση Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας.  
ΦΕΚ: 72/Α/22.03.2023

Ν.5031/2023

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη (“ΠΟΥ”), για τη θέσπιση Προγράμματος για την Ποιότητα της Φροντίδας της Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στο πλαίσιο του Γραφείου ΠΟΥ για την Ποιότητα της Περίθαλψης και την Ασφάλεια των Ασθενών.
ΦΕΚ: 66/Α/18.03.2023

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

35274/ΓΔ8/2023

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024». ΑΔΑ:ΨΛΜΙ46ΜΤΛΗ-Ν22

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3195/οικ.5363/2023

 «Υπηρεσιακή Κατάσταση υπαλλήλων» ΑΔΑ:Ψ23Τ46ΜΤΛ6-1ΚΘ

6939/2023

Αναστολή της ισχύος του άρθρου 3 “Χρόνος Εφαρμογής” και του Παραρτήματος με τίτλο “Τεχνικές Προδιαγραφές σήμανσης των παρ. 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 8 της με αριθμό 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β’ 3260) απόφασης Κανονισμού Παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών” της με αριθμ. 6057/14.03.2023 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ρύθμισης, Προγραμματισμού και Μελετών (ΑΔΑ: 6ΦΠ8ΙΜΛ-604), με την οποία εκδόθηκε η με αριθμό 2/2023 Οδηγία της ΕΕΕΠ. ΑΔΑ:ΨΙΨΡΙΜΛ-Β3Ρ

34737/E2/2023

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΑΔΑ:ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/131/2022

Χρόνος έναρξης της παραγραφής της αξίωσης δικηγόρου για την είσπραξη αποζημίωσης στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας του άρθρου 14 ν. 3226/2004.(....)Η αξίωση αποζημίωσης δικηγόρου στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας γεννήθηκε και ήταν δικαστικά επιδιώξιμη με την πλήρωση των οριζόμενων στον νόμο και την σχετική κ.υ.α. προϋποθέσεων και την προσκομιδή της σχετικής απόφασης (ομόφωνα).

ΝΣΚ/107/2022

Νομιμοποίηση του Προέδρου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 4761/2020, να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλα καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης κατά των αυθαίρετων κατόχων των ακινήτων του ερωτήματος, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα οποία αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο για αρχαιολογικούς σκοπούς και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς, καθώς...

ΝΣΚ/89/2022

Ερωτάται εάν η Βουλή των Ελλήνων, μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος (τρεισήμισι [3,5] έτη) από την υποβολή της με αριθ. πρωτ. 2549/11.2.2019 αίτησης του αποσπασμένου υπαλλήλου Χ* Π*, με την οποία ζητούσε τη μετάταξή του στη Βουλή των Ελλήνων, δύναται, νομίμως, να προβεί στην εξέταση της με αριθ. πρωτ. 4649/3.5.2022 αίτησης για τη μετάταξή του, εκλαμβάνοντάς την είτε ως συνέχεια της πρώτης, κατά τα ανωτέρω, υποβληθείσης αίτησης, είτε ως νέα αίτηση, και να ολοκληρώσει τη σχετική διαδ...

ΝΣΚ/127/2022

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Eρωτάται: α) εάν είναι απαραίτητη η δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο της προκήρυξης των θέσεων για την επιλογή επιστημόνων, ως Εντεταλμένων Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4957/2022 (Α΄141), καθώς δεν ορίζεται ρητά στην εν λόγω διάταξη και β) εάν αρμόδιο όργανο για την υπογραφή των προκηρύξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο είναι ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή ο Κοσμήτορας της Σχολής.(....)α) Δεν είναι απαραίτητη,...