ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΠΕ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης αμοιβών πιστοποιημένων αξιολογητών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καταβάλλονται απευθείας από τους οικείους φορείς.
ΑΛΕ: 2420902001

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ

Συνοπτικός Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων.
ΑΛΕ: 23102,23103,23104,23105,23108,ΝΠΔΔ2400-2500

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας
ΑΛΕ: 241,312,1000,7000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.4998/2022

Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
ΦΕΚ: 221/Α/30.11.2022

Ν.4997/2022

Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 219/Α/25.11.2022

Ν.4996/2022

Kαθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με το δικαίωμα του δημόσιου δανεισμού και την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιο...
ΦΕΚ: 218/Α/24.11.2022

Π.Δ. 79/2022

Τροποποίηση του άρθρου 77 παρ. 1 του ν. 4662/ 2020 (Α’ 27) - Σύσταση και ανακατανομή θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα.
ΦΕΚ: 220/Α/30.12.2022

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

ΕΦΚΑ/569901/2022

«Kοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α΄/25-11-2022)» ΑΔΑ:96ΘΦ46ΜΑΠΣ-ΝΒ9

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/126554/8302/2022

Προϋποθέσεις σύννομης λειτουργίας πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων. ΑΔΑ:6ΔΝΧ4653Π8-ΜΛΛ

ΔΔΘΕΚΑ Β 1126172 ΕΞ 2022

Ανακοίνωση σχετικά με τα έγκυρα αποδεικτικά καταγωγής για προϊόντα καταγωγής Ακτής Ελεφαντοστού κατά την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 2 Δεκεμβρίου 2022, δυνάμει της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ — Ακτής Ελεφαντοστού. ΑΔΑ:ΨΧ6Ψ46ΜΠ3Ζ-ΦΔ3

116055/2022

«Εγκύκλιος – Διευκρίνιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 και της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4994/2022 (Α’ 215) περί επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας που προορίζονται για καύση. ΑΔΑ:ΡΕΠΜ46ΜΤΛΡ-ΗΦ3

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/779/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου της «2ης συμπληρωματικής» σύμβασης για την υπηρεσία με αντικείμενο της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''», εκτιμώμενης  δαπάνης 909.755 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).(....)Επομένως, το ελεγχόμενο σχέδιο αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσ...

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/787/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου "1ης συμπληρωματικής" σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δ. … Π.Ε. Χανιών από φυσικές καταστροφές 2019, υποέργο 1: Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. …», συμβατικής αξίας 407.038,16 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.(....)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ελεγχόμενη σύμβαση δεν συνιστά τροποποίηση της...

ΕΣ/ΚΛ.Ε/834/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου συμβάσης για την εκτέλεση του έργου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης … (Δ.Ε.Υ.Α….) με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ … – …» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.963.709,68 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., και συμβατικού τιμήματος 2.938.933,96 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.(....)Επιπλέον, υποβλήθηκε νέο σχέδιο συμφωνητικού, όπου το εκ παραδρομής αναγραφόμενο στο άρθρο 5 της σύμβασης τίμημα των 2.938.03...

ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/433/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου τροποποίησης της με αρ. πρωτ. …/3.8.2020 σύμβασης, μεταξύ του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικό Βρεφοκομείο …» (…) και της εταιρείας «… Ε.Ε.», με αντικείμενο την προμήθεια άρτου για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του … και του προσωπικού αυτών.(....)προέκυψε λόγω της αυξητικής αναπροσαρμογής της τιμής μονάδας του υπό προμήθεια είδους άρτου, οφείλεται στις συνεχιζόμενες αυξήσε...