ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Νέες αναρτήσεις

περισσότερα

Ε-92/2024

Έγκριση της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CCR SEE) για τη μεθοδολογία υπολογισμού διαζωνικής δυναμικότητας εντός του χρονικού πλαισίου εξισορρόπησης για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης ή την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας. 
ΦΕΚ: 2989/Β/28.05.2024

3446/2024

Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΦΕΚ: 2988/Β/28.05.2024

146689/2024

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 155609/9.05.2023 (Β’ 3227) απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021 - 2027.
ΦΕΚ: 2983/Β/27.05.2024

37997/2024

Τροποποίηση του Παραρτήματος II Κατάλογος διατάξεων παρ. 1 άρθρου 10α (Παράρτημα Οδηγίας 2020/1828/ΕΕ) του ν. 2251/1994.
ΦΕΚ: 2974/Β/27.05.2024

Δ.ΟΡΓ.Β 1055971 ΕΞ 2024

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 8 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 
ΦΕΚ: 2972/Β/27.05.2024


Οδηγοί εκκαθάρισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023)
ΑΛΕ: 2120201001,2120202001

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. 221 Ν. 4412/2016

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΑΛΕ: 2120207001

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.5110/2024

Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ: 75/Α/24.05.2024

Ν.5111/2024

Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 76/Α/24.05.2024

Ν.5109/2024

Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο», ως δωρεοδόχων, και των Σπυρίδωνα Ι. Λάτση και Ντόροθυ συζ. Σ. Λάτση, ως δωρητών, σχετικά με τη χρηματοδότηση, εκ μέρους των δωρητών, της εκπόνησης μελετών για την αναβάθμιση και επέκταση του κτιρίου που στεγάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
ΦΕΚ: 67/Α/16.05.2024

Ν.2162/1993

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α`) και άλλες συναφείς διατάξεις
ΦΕΚ: 120/Α/1993

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

424/149317/2024

«Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» ΑΔΑ:94ΗΦ4653ΠΓ-2Ρ0

ΥΠ 790/2024

Παράταση της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 (Α' 27).
ΦΕΚ: 2987/Β/27.05.2024

43858/2024

Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (άρθρο 279 ν. 3463/2006). ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10792/2024 - ΑΔΑ:Ψ97046ΜΤΛ6-Η14 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

οικ.2/54292/ΔΛΤΠ/2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙΑΣ Portal) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΑΔΑ:97Σ4Η-5ΚΨ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΕΣ/Γ΄ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/1650/2023

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ.(...) ζητείται η αναίρεση της 391/2021 απόφασης του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(...)Με τις παραδοχές αυτές, σύμφωνα και με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις 11 έως 15, το δικάσαν Τμήμα, δοθέντος ότι και με τη ΣΥ καθιερωνόταν ρητώς και σαφώς οι τμηματικές πληρωμές με βάση τους λογαριασμούς - πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, όπως και το χρονικό σημείο καταβολής τους, χωρίς δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να προβεί σε οποιονδήποτε διαφορετικό επιμερισμό των ποσοστών των τμηματικών πληρωμών αναλόγως των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις αναφερόμενες στις σκέψεις 8 έως 10 διατάξεις, και με πλήρη αιτιολογία έκρινε ότι η διαπιστωθείσα τροποποίηση στον τρόπο πληρωμής του συμβατικού ανταλλάγματος από την ήδη αναιρεσείουσα, η οποία άλλωστε υπήρξε προϊόν επαναδιαπραγμάτευσης της αναθέτουσας με την ανάδοχο εταιρεία, συνιστά ουσιώδη τροποποίηση των όρων εκτέλεσης της σύμβασης που αλλοιώνει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, και δικαιολογεί την επιβολή κατ’ αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης. Συναφώς, δεχόμενο ότι αιτία επιβολής της δημοσιονομικής διόρθωσης δεν είναι η τυχόν περιουσιακή ζημία της αναιρεσείουσας ένεκα της απώλειας τόκων από τη χρονικά πρότερη καταβολή μέρους του συμβατικού τιμήματος στην ανάδοχο, αλλά η διαπίστωση σφάλματος στη διαχείριση της σύμβασης που είχε ως συνέπεια την παραβίαση των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, ορθώς και με επαρκή αιτιολογία έκρινε ως νόμιμη την επιβολή κατ’ αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης σε ποσοστό 5% επί του συνολικού (100%) ποσού που καταβλήθηκε στην ανάδοχο για την προσκόμιση και εγκατάσταση επί τόπου του Έργου του εξοπλισμού - συμπεριλαμβανομένου του Λογισμικού - και των υλικών. Επομένως, οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι λόγοι αναίρεσης είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι.(...) Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στο σύνολό της. Απορριπτομένης της αιτήσεως αναιρέσεως, πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση του κατατεθέντος για την άσκησή της παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 310 του ν. 4700/2020, Α΄ 127). Για τους λόγους αυτούςΑπορρίπτει την αίτηση αναίρεσης κατά της 391/2021 απόφασης του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ΕΣ/Α΄ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/1655/2023

Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το Τμήμα παρέθεσε επαρκή και συγκεκριμένα στοιχεία, προκειμένου να συναγάγει ότι η ελεγχόμενη σύμβαση παράτασης της παραχώρησης παρουσιάζει βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον. Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση παρατέθηκαν επαρκώς τα στοιχεία εκείνα, από τα οποία προκύπτει ότι μεταβάλλεται η οικονομική ισορροπία της αρχικής σύμβασης παραχώρησης υπέρ της παραχωρησιούχου και ήδη παρεμβαίνουσας. Η ελεγχόμενη δωδεκαετής παράταση της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης τριών καταστημάτων πώλησης τουριστικών ειδών κατ’ επίκληση της διάταξης του άρθρου 43 του ν. 4933/2022, ως μη εμπίπτουσα σε κάποια από τις επιτρεπτές κατ’ άρθρο 51 του ν. 4413/2016 περιπτώσεις τροποποίησης σύμβασης παραχώρησης, για τις οποίες δεν απαιτείται η τήρηση νέας διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, έρχεται σε αντίθεση με τις απορρέουσες από το δίκαιο της Ένωσης αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και του ανόθευτου ανταγωνισμού, και συνεπώς είναι μη νόμιμη, όπως ορθά έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση (πρβλ. ΔΕΕ απόφ. της 13.1.2005, Επιτροπή κατά Ισπανίας, C- 84/03, σκέψη 48, ΕλΣυν Μείζ. Ολ. 551/2023,σκέψη 9).Το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν τίθεται ζήτημα προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΕ των Απόφαση 1655/2023 της Ολομελείας ερωτημάτων που η προσφεύγουσα διατύπωσε στο υπόμνημα της προσφυγής.Σε κάθε περίπτωση, η διαπιστωθείσα εν προκειμένω νομική πλημμέλεια παρίσταται ουσιώδης, καθώς παραβιάζονται οι απορρέουσες από το δίκαιο της Ένωσης αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και του ανόθευτου ανταγωνισμού, ενώ και το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και η επ’ αυτού νομολογία ως προς τις περιπτώσεις ουσιώδους τροποποίησης δημόσιας σύμβασης παραχώρησης είναι σαφείς (πρβλ. ΕλΣυν Ολ. 1306, 182/2022, πρώην Τμ. Μείζ. Επταμ. Συνθ. 1264/2019Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» .. Α.Ε.) και της «Κοινωνίας Κληρονόμων του Θεόφιλου Καταλειφού του Γεωργίου» για την «παράταση» της παραχώρησης υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας τριών (3) καταστημάτων πώλησης τουριστικών ειδών στην ευρύτερη περιοχή της Κοιλάδας Πεταλούδων Ρόδου.Η ανωτέρω Απόφαση δεν αναθεωρεί την Απόφαση 1167/2023 του Εβδόμου Τμήματος.Η ανωτέρω Απόφαση δεν ανακαλεί την Πράξη του αρμοδίου Επιτρόπου.

ΕΣ/Α΄ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/1098/2023

Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων.(...)ζητείται η αναθεώρηση της 1398/2022 απόφασης του Εβδόμου Τμήματος (5ο Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(...)Με βάση όσα έγιναν ανωτέρω δεκτά (βλ. σκέψη 6 της παρούσας) και δοθέντος ότι η ανάδοχος και ήδη προσφεύγουσα ένωση εταιρειών, κατά παράβαση του οικείου κανονιστικού πλαισίου (βλ. σκέψεις 10, 11), δεν έχει ακόμα προβεί στην έναρξη παροχής των επίμαχων υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης της 6997/8.4.2019 σύμβασης, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν χωρεί νομίμως υποκατάσταση αυτής και, ως εκ τούτου, η σύναψη της ένδικης τροποποιητικής σύμβασης, διάρκειας εκ νέου δώδεκα (12) ετών (βλ. άρθρο 5 του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης), παρίσταται καταχρηστική υποκρύπτουσα πρόθεση καταστρατήγησης των εφαρμοστέων διατάξεων και των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθόσον η αναθέτουσα αρχή όφειλε να εκκινήσει νέα διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του συμβατικού αντικειμένου. Επομένως, ορθώς, αν και με διαφορετική αιτιολογία, το Έβδομο Τμήμα δεν ανακάλεσε την 422/2022 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου. Κατόπιν τούτων, παρέλκει η εξέταση των λοιπών ζητημάτων που ετέθησαν με την 171/2023 προδικαστική απόφαση για τη διαμόρφωση πλήρους δικανικής πεποίθησης επί της νομιμότητας της ελεγχόμενης τροποποιητικής σύμβασης και των υποβληθέντων, σε εκτέλεση αυτής, στοιχείων (βλ. ανωτέρω σκέψεις 23 - 25), καθώς και η έρευνα των λοιπών λόγων αναθεώρησης, που άπτονται του ζητήματος της υποκατάστασης συνεπεία εταιρικής αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια του άρθρου 132 παρ. 1 περ. δ΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 4412/2016, αφού η μη νομιμότητα της υποκατάστασης του αναδόχου για τον ανωτέρω λόγο αφορά όλες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 περιπτώσεις υποκατάστασης. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ένδικη προσφυγή αναθεώρησης πρέπει να απορριφθεί, περαιτέρω δε πρέπει να διαταχθεί η κατάπτωση των κατατεθέντων από τις προσφεύγουσες παραβόλων υπέρ του Δημοσίου (άρθρα 336 παρ. 1 και 310 παρ. 1 του ν. 4700/2020).

ΕΣ/Γ΄ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/1326/2023

Δημοσιονομική διόρθωση για την ανάκτηση ποσού 1.458.808,16 ευρώ, και περιορίστηκε το προς ανάκτηση ποσό στο ύψος του 1.048.917,29 ευρώ, απορρίφθηκε δε η έφεσή της κατά τα λοιπά. (Το Δικαστήριο κρίνει, σύμφωνα και με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 14, ότι η παραβίαση από την αναιρεσείουσα του όρου ένταξης της πράξης που προέβλεπε ότι ο τελικός δικαιούχος είχε υποχρέωση να εκτελέσει τα υποέργα της πράξης δι’ ανάθεσης σε τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων και όχι δι’ αυτεπιστασίας και τον οποίο η αναιρεσείουσα είχε δεσμευθεί ότι θα τηρήσει, συνιστά ουσιώδη παρατυπία καθόσον προδήλως απέβλεπε στην ποιότητα εκτέλεσης του έργου, η παρατυπία δε αυτή δικαιολογεί την ανάκτηση της κοινοτικής συνδρομής της συγκεκριμένης ενέργειας προκειμένου αυτή να επανέλθει στις πιστώσεις του προγράμματος, καθώς η πληρωμή μη επιλέξιμης δαπάνης, όπως, εν προκειμένω, η δαπάνη μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού της αναιρεσείουσας, είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του προϋπολογισμού της πράξης. Ο ισχυρισμός της αναιρεσείουσας ότι η κατασκευή του έργου δι’ αυτεπιστασίας δεν είχε καμία δημοσιονομική επίπτωση ούτε επαγόταν πρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού της πράξης, σε σύγκριση προς την τυχόν ανάθεση της εκτέλεσης του έργου σε τρίτους, ερείδεται επί της εσφαλμένης παραδοχής ότι ο τελικός δικαιούχος μιας συγχρηματοδοτούμενης πράξης έχει την ευχέρεια να προβαίνει σε δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες και των οποίων δεν έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση σύμφωνα με τους όρους ένταξης της πράξης. Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται κατ’ ανάγκην ποσοτικός προσδιορισμός της ζημίας, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνει η αναιρεσείουσα, αλλά αρκεί ότι η σχετική παρατυπία ήταν ικανή να προκαλέσει ζημία στον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό, προϋπόθεση που εν προκειμένω πληρούται. Πράγματι, η πληρωμή των εργασιών αυτών, οι οποίες δεν είχαν ανατεθεί νομίμως, συνιστά, κατά τα προεκτεθέντα, σοβαρή παρατυπία κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δυνάμενη να έχει ουσιώδη αντίκτυπο στον ενωσιακό και εθνικό προϋπολογισμό, προεχόντως λόγω της απόκλισης από τη διαδικασία ανάθεσης σε ανάδοχο, πληρούντα τα εχέγγυα που απαιτεί η διαδικασία ανάδειξης, και αντ΄ αυτού η χρησιμοποίηση προσωπικού υπάρχοντος, ήδη διαθέσιμου στην αναιρεσείουσα, του οποίου η επιλογή δεν διέρχεται της επιβαλλόμενης διαδικασίας ανάθεσης. Περαιτέρω, αλυσιτελώς προβάλλει η αναιρεσείουσα ότι η κατασκευή του έργου δι’ αυτεπιστασίας αποτελεί σύννομο τρόπο ανάθεσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, καθώς αιτία της ανάκτησης του ποσού με την επίδικη δημοσιονομική διόρθωση δεν ήταν το σύννομο ή μη της ανάθεσης έργων δι΄ αυτεπιστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, αλλά η παραβίαση του όρου ένταξης της πράξης, σύμφωνα με τον οποίο ο τελικός δικαιούχος είχε υποχρέωση να εκτελέσει τα υποέργα αυτής με ανάθεση σε τρίτους.  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, και μη υπάρχοντος άλλου λόγου αναίρεσης, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.