ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Νέες αναρτήσεις

περισσότερα

88816 ΕΞ 2024

Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δ.).
ΦΕΚ: 710/ΥΟΔΔ/15.07.2024

88806 ΕΞ 2024

Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δ.).
ΦΕΚ: 710/ΥΟΔΔ/15.07.2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 01-15/07/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/07/2024 ΕΩΣ 15/07/2024

79676/Δ3/2024

Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2024-2025
ΦΕΚ: 4127/Β/15.07.2024

79871/K6/2024

Παράταση της προθεσμίας συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών.
ΦΕΚ: 4131/Β/15.07.2024


Οδηγοί εκκαθάρισης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΛΕ: 2310401009

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023)
ΑΛΕ: 2120201001,2120202001

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.5121/2024

Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού.
ΦΕΚ: 106/Α/15.07.2024

Ν.5120/2024

Οργανισμός Ακαδημίας Αθηνών.
ΦΕΚ: 105/Α/12.07.2024

Ν.5117/2024

Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
ΦΕΚ: 101/Α/05.07.2024

Ν.5119/2024

Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α’ 8) - Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια - Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 103/Α/05.07.2024

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

ΔΑ4Β/Φ203/8/οικ.18240/2024

Επισκέψεις πολιτών κρατών – μελών Ε.Ε./ΕΟΧ/Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27, Ν. 4715/2020 (Α’ 149). ΑΔΑ:9ΞΕΗΟΞ7Μ-ΜΜΞ

1506/206003/2024

Καθορισμός αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) σε εφαρμογή του άρθρου 47 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027(ΣΣ ΚΑΠ).
ΦΕΚ: 4133/Β/15.07.2024

ΔΙΟΡΘ.ΣΦΑΛΜ.-ΦΕΚ:4128/Β/15.07.2024

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην υπό στοιχεία ΓΓΑ/16556/17.6.2024 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3638)
ΦΕΚ: 4128/Β/15.07.2024

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/257/οικ.13090/2024

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο του καύσωνα. ΑΔΑ:9ΛΕΥ46ΜΤΛ6-Ο5Σ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1634/2023

Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις όμβριών υδάτων.(...)Δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, με απευθείας πρόσκληση εργοληπτικών επιχειρήσεων (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν.4412/2016) για την ανάθεση του επίμαχου έργου. Τούτο δε, διότι η αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει το σχετικό βάρος, δεν επικαλείται και δεν αποδεικνύει ότι εν προκειμένω συνέτρεξαν απρόβλεπτες περιστάσεις δηλαδή, αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στη σφαίρα της ευθύνης της, και τα οποία κατέστησαν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό εκ μέρους της των ενεργειών που ήταν αναγκαίες για την αντιμετώπισή τους.ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΗΝ Πράξη 531/2023 του Ε΄ Κλιμακίου

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 01-15/07/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/07/2024 ΕΩΣ 15/07/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 16-30/06/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 16/06/2024 ΕΩΣ 30/06/2024

Δ. ΟΡΓ. Γ 1071020 ΕΞ 2024

«Επικαιροποίηση της ύλης του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.), της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)», έκδοσης Δεκεμβρίου 2023.ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ 06/2024ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ: Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), ΕΚΔΟΣΗ 12/2023.