ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗ

Αναγκαστική εκτέλεση-Διαταγές πληρωμής-Ασφαλιστικά μέτρα
ΑΛΕ: 2390501001,2390504001,2390589001

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών μετακίνησης
ΑΛΕ: 2420403001,2420404001,2420405001,ΝΠΔΔ0711,ΝΠΔΔ0715,ΝΠΔΔ0721

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.4680/2020

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 72/Α/23.03.2020

Π.Δ. 38/2020

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 36/2019 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης» (Α΄ 62).
ΦΕΚ: 73/Α/26.03.2020

Ν 4677/2020

Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» και του Ελληνικού Δημοσίου.
ΦΕΚ: 69/Α/20.03.2020

Ν 4678/2020

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (...
ΦΕΚ: 70/Α/20.03.2020

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

32859/2020

Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων από 26-03-2020 έως και 25-04-2020. 
ΦΕΚ: 1023/B/24.03.2020

Γ4δ/Γ.Π.οικ.21094/2020

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου «Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας» της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄) ΑΔΑ:ΩΘ0Α465ΦΥΟ-ΕΡ7

20725/1258/2020

∆ηµοσίευση υπουργικής απόφασης οικ. 10042/668/11-02-20 “Τροποποίηση της υ.α. 29820/1983 «Καθορισµός και άλλων περιπτώσεων που χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σε µηχανοκίνητα οχήµατα χωρίς τη σύνταξη πρακτικού επιθεώρησης του οχήµατος» (Β΄ 512)”.ΑΔΑ:67ΒΔ465ΧΘΞ-Τ4Ω

Φ80000/οικ12708/557/2020

«Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4670/2020 ΑΔΑ:ΩΩΑ746ΜΤΛΚ-ΗΓ6

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗ

Αναγκαστική εκτέλεση-Διαταγές πληρωμής-Ασφαλιστικά μέτρα
ΑΛΕ: 2390501001,2390504001,2390589001

ΝΣΚ/23/2020

Περί της ευθύνης μελών αστικής εταιρείας για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2012, μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 294 του νόμου αυτού με το άρθρο 103 του ν. 4605/2019.Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 294 τουν. 4072/2012, που προστέθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4605/2019, εφαρμόζεται (και) σε οφειλές (κύριες και πρόσθετες) αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας από φόρους, όπως εν προκειμένω Φ.Π.Α. και παρακρατούμενους φόρους, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι ε...

ΝΣΚ/241/2019

Χορήγηση άδειας υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο οποίος φοιτά σε Τμήμα Α.Ε.Ι., που εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. Ο υπάλληλος που φοιτά σε Τμήμα Α.Ε.Ι., το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, για την παρακολούθηση πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα...

ΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/4Η/2020

Αντίθεση της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, όπως η παρ.13 αυτού προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4569/2018, στα άρθρα 4 παρ. 1 και 4 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος. (...) Κατόπιν τούτων, επί του μείζονος σπουδαιότητος νομικού ζητήματος που παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια με τα πρακτικά της 6ης/6.11.2019 Συνεδρίασης του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε τη γνώμη ότι οι διατάξεις των άρθρων 44 του ν. 4569/2018 και 63 του ν. 4587/2018, με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 13 στο άρθρο...