ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΥΝΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών Προγραμμάτων τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών λόγω διορισμού βάσει ευεργετικών διατάξεων
ΑΛΕ: 2120101001,0211

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Π.Δ.71/2023

Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.
ΦΕΚ: 122/Α/29.05.2023

Π.Δ.72/2023

Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας
ΦΕΚ: 123/Α/29.05.2023

Π.Δ.67/2023

Αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου.
ΦΕΚ: 118/Α/25.05.2023

Π.Δ.68/2023

Διορισμός του Ιωάννη Σαρμά του Δημητρίου, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρωθυπουργού. 
ΦΕΚ: 119/Α/25.05.2023

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

ΔΒ3Η 337/1015/οικ. 15297/2023

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΠΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ EΙΔΩΝ “ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ (AIR BLADDERS)” ΚΑΙ “ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗ ΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΣ”»ΑΔΑ:6ΤΡ3ΟΞ7Μ-7ΩΥ

30062οικ.Φ.701.1/2023

«Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον Δασικών Εκτάσεων» ΑΔΑ:6Ν0Κ46ΝΠΙΘ-ΕΤΧ

50315/2023

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2023. 

ΥΠ.ΕΣ/50598/2023

Διαχείριση οικονομικών, ιδιωτική χρηματοδότηση και προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 374/2023

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Μαΐου 2023

«Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Μαΐου 2023».

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/682/2023

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:(δ) παρά την κατά τα ανωτέρω διεξαχθείσα ΕΔΕ, η υπόθεση παραμένει ανεκκαθάριστη ως προς το πραγματικό της μέρος, με αποτέλεσμα η αξιολόγηση των αντικρουόμενων ισχυρισμών των μερών (ιδίως ως προς την εργασιακή απασχόληση της εργαζόμενης που υπέστη ακρωτηριασμό, την εντολή τοποθέτησής της στο σιδερωτήριο, την ενημέρωσή της σχετικά με τη χρήση και την επικινδυνότητα του σιδερωτηρίου και τη λειτουργία ή μη της δεύτερης βαθμίδας ασφαλείας) να χρήζουν δικαστική...

ΕΣ/ΜΕΙΖΟΝΑ ΟΛΟΜ/551/2023

2ης «συμπληρωματική» σύμβαση  εργασιών Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων.(...)Από την επιβαλλόμενη στενή γραμματική ερμηνεία των εξαιρετικού χαρακτήρα διατάξεων του άρθρου 156 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4412/2016 αλλά και από τη συστηματική και τελολογική προσέγγισή τους, συνάγεται ότι μία σύμβαση έργου μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, μεταξύ άλλων, και στην περίπτωση ανάθεσης στον ανάδοχο αυτής συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες όμως προέκυψαν κατά την εκτέλ...

ΕΣ/ΚΛ.Ε/241/2023

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:«ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.422.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εάν συντρέχει περίπτωση επιβολής ΦΠΑ) και ισόποσου συμβατικού τιμήματος.(...)Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι οι συμβάσεις αγοράς ακινήτου που συνάπτονται από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στις οποίες καταλήγει η διενεργούμενη, επί τη βάσει των διατάξεων του π.δ/τος 715/197...