ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών ανάθεσης μεταφραστικών υπηρεσιών
ΑΛΕ: 2420989001,0419

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ

Συνοπτικός Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων.
ΑΛΕ: 23102,23103,23104,23105,23108,ΝΠΔΔ2400-2500

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας
ΑΛΕ: 241,312,1000,7000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν 4865/2021

Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.
ΦΕΚ: 238/Α/04.12.2021

Ν 4866/2021

Για την κύρωση της διά ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων Συμφωνίας για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Νοσοκομειακού Τάγματος του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων της Ρόδου και της Μάλτας και της περιεχόμενης σε ρηματική διακοίνωση της Καγκελαρίας του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Νοσοκομειακού Τάγματος του Αγίου Ιωάννη των Ιεροσολύμων της Ρόδου και της Μάλτας, μονομερούς δήλωσης.
ΦΕΚ: 239/Α/04.12.2021

Ν 4867/2021

Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
ΦΕΚ: 240/Α/04.12.2021

Ν 4869/2021

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας για οικονομική συνεργασία.
ΦΕΚ: 242/Α/04.12.2021

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

Δ.Σ.Σ. Α 1104747 ΕΞ 2021

Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2021.
ΦΕΚ: 5585/Β/01.12.2021

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/117280/957/2021

Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή της ΚΥΑ με A.Π. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2021 ΑΔΑ:Ω3ΙΧ4653Π8-5ΙΕ

76388/2021

Τροποποίηση του υπ. αρ. 44289/2-08-2021 εγχειριδίου διαδικασιών ελέγχου εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης ΑΔΑ: Ω3ΙΧ4653Π8-5ΙΕ

76385/2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ 2021 ΑΔΑ:9ΡΜΩ46ΨΧΞΧ-Γ9Ψ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/145/2021

Δυνατότητα άσκησης κατά απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης -κατά το μέρος που αρνήθηκε την έγκριση πρακτικού Δ.Σ. κοινωφελούς Ιδρύματος για χορήγηση υποτροφιών από αποκλεισθέντες υποψηφίους- της προβλεπόμενης στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2690/1999 αίτησης θεραπείας, ενώπιον του ανωτέρω Συντονιστή, άλλως της προσφυγής του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών και το περιεχόμενο του ελέγχου νομιμότητας της διοικητικής πράξης.(...)α) Kατά της από 07.07.2020 απόφασης του...

ΝΣΚ/140/2021

Εάν, -με αφορμή την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση- κατ’ ορθή εφαρμογή των διατάξεων του σημείου (ββ), περ. (στ), εδαφίου 2 Υποπαραγράφου Γ.2 Παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, όπως ισχύει, η ερωτώσα, ως αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, νομιμοποιείται από την 01.01.2021 και μετά να δέχεται ως δικαιολογητικά για την εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, για τη διατήρηση της εγγραφής αυτής και για τις ανάγκες επικαιροποίηση...

ΕΣ/ΤΜ.ΔΕΥΤΕΡΟ/37/2021

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιδόματος βαριάς αναπηρίας...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 4 της παρούσας, το Τμήμα πιθανολογεί ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης καταλογιστικής Πράξης θα προκαλέσει στην αιτούσα δυσχερώς επανορθώσιμη οικονομική βλάβη και, ως εκ τούτου, συντρέχει ειδικός λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής εκτέλεσης αυτής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας κατ’ αυτής έφεσης ή μέχρι την κατάργηση της επί της έφεσης αυτής δίκη...

ΕΣ/ΤΜ.ΔΕΥΤΕΡΟ/36/2021

Καταλογισμός αχρεωτήτως καταβληθέτων ποσών..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 4 της παρούσας, το Τμήμα πιθανολογεί ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης καταλογιστικής πράξης θα προκαλέσει στους αιτούντες ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη και, ως εκ τούτου, συντρέχει ειδικός λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής εκτέλεσης αυτής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας κατ’ αυτής έφεσης ή μέχρι την κατάργηση της επί της έφεσης αυτής δίκης, παρελκούσης ως αλ...