ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Νέες αναρτήσεις

περισσότερα

55334 ΕΞ 2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51384 ΕΞ 2019/16.5.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής» (Β΄ 1789).
ΦΕΚ: 2441/Β/24.04.2024

10109 οικ./2024

Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως Αναθέτουσας Αρχής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) σχετικά με την ταυτότητα των κτηρίων και αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες.
ΦΕΚ: 2449/Β/24.04.2024

ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1302 /οικ.8139/2024

Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.  ΑΔΑ:ΨΣ1Υ46ΜΤΛ6-ΡΕΣ

Ε.2027/2024

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28Α και της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α΄167) ΑΔΑ:Ρ4Τ846ΜΠ3Ζ-ΓΛΝ

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/60/οικ.8092/2024

«Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023: Ενέργειες Γ’ Σταδίου - Αξιολόγηση Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων από τους αξιολογητές μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής».


Οδηγοί εκκαθάρισης

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023)
ΑΛΕ: 2120201001,2120202001

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016
ΑΛΕ: 241,312

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. 221 Ν. 4412/2016

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΑΛΕ: 2120207001

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.5104/2024

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ: 58/Α/19.04.2024

Ν.5103/2024

Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
ΦΕΚ: 57/Α/19.04.2024

N.5103/2024/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού./ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΦΕΚ: 57/Α/19.04.2024

Ν.5102/2024

Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ: 55/Α/13.04.2024

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

30/004/000/561/2024

Δειγματοληψία καυσίμων οχημάτων από τα πρατήρια σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης ποιότητας καυσίμων (Σ.Π.Π.Κ. – F.Q.M.S.) για τα έτη 2024-2025  ΑΔΑ:6Υ9Μ46ΜΠ3Ζ-0ΔΖ

44611 ΕΞ 2024

Υποχρεώσεις Δήμων επί αιγιαλού και παραλίας, όπως απορρέουν από τον Ν. 5092/2024 (ΦΕΚ Α’ 33/04.03.2024)

5453/2024

Προθεσμία προσκόμισης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων της περ. δδ' της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155)».
ΦΕΚ: 2113/Β/07.04.2024

10737 ΕΞ 2024

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ΦΕΚ: 2022/Β/01.04.2024

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΝΣΚ/10/2023

Ζητήματα που γεννώνται σχετικά με τη δυνατότητα καταβολής από τη διοίκηση της δικαστικά καθορισμένης αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ύστερα από την επελθούσα κατά το νόμο αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης, λόγω μη έγκαιρης παρακατάθεσης της αποζημίωσης .(...)α) Η έκδοση από τη διοίκηση βεβαιωτικής πράξης για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης λόγω παρέλευσης της 18μηνης προθεσμίας συντέλεσης, δεν αναιρεί την υποχρέωσή της να καταβάλει το σύνολο της αποζημίωσης που προσδιορίστηκε οριστικά, στον ιδιοκτήτη που επιθυμεί τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης (ομόφωνα). β) Η παραπάνω υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη που επιθυμεί τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης, υφίσταται τόσο στην περίπτωση κατά την οποία τηρήθηκαν απ’ αυτόν οι κατά νόμο διατυπώσεις (αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στη διοικητική αρχή) όσο και στην περίπτωση που η βούλησή του εκδηλώνεται με την άσκηση αγωγής ή την έκδοση διαταγής πληρωμής για την είσπραξη της αποζημίωσης (ομόφωνα). Στη δε ως άνω (β’) υποπερίπτωση υφίσταται υποχρέωση προς πληρωμή του νομίμου τόκου από την επίδοση της αγωγής ή της διαταγής πληρωμής και μέχρι την εξόφληση (κατά πλειοψηφία). γ) Η καταβολή της αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη που επιθυμεί την αναβίωση της απαλλοτρίωσης είναι ανεξάρτητη από την κατάληψη ή μη της απαλλοτριωθείσας έκτασης από τον υπερού η απαλλοτρίωση (ομόφωνα). δ) Εάν τελικώς καταβληθεί η αποζημίωση στον καθ’ ου η απαλλοτρίωση, η διοίκηση υποχρεούται να ενεργήσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για τη μεταγραφή της απόφασης κήρυξης αυτής, στο κατά τόπον αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο, προσκομίζοντας μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Περαιτέρω για λόγους ασφαλείας του δικαίου, δύναται να ανακαλέσει την προηγουμένως εκδοθείσα διαπιστωτική πράξη περί αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης, ως εκδοθείσα για πλάνη περί τα πράγματα, με τον τύπο και διαδικασία που επιβάλλονται από το νόμο για την έκδοσή της (ομόφωνα). ε) Στην περίπτωση διατήρησης της απαλλοτρίωσης μετά από υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του καθ’ου η απαλλοτρίωση, οι αξιώσεις του για καταβολή ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω μείωσης της αξίας του εδαφικού τμήματος ακινήτου που απέμεινε εκτός απαλλοτρίωσης και αποζημίωσης μετά την αναγνώριση μη ύπαρξης ωφέλειάς του ιδιοκτήτη του απαλλοτριωμένου ακινήτου που αποκτά πρόσωπο σε διανοιγόμενη εθνική οδό, δεν συνιστούν περίπτωση απαγορευμένου ανακαθορισμού σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 11 του Κ.Α.Α.Α (ομόφωνα).

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 01-15/04/2024

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/04/2024 ΕΩΣ 15/04/2024

ΝΣΚ/38/2024

Ερωτάται, εάν είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων αξιολόγησης των φοιτητών της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου του πρώτου κύκλου σπουδών μετά το πέρας μεν του παρελθόντος ακαδημαϊκού χειμερινού εξαμήνου, αλλά εντός του χρόνου διάρκειας του τρέχοντος εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, εκτός των ωρών ή και ημερών διενέργειας των σχετικών μαθημάτων.(...) Δεν είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων αξιολόγησης των φοιτητών της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μηχανουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου του πρώτου κύκλου σπουδών μετά το τέλος μεν του παρελθόντος χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά εντός του χρόνου διαρκείας του τρέχοντος εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, ακόμα και εκτός ωρών ή και ημερών διενέργειας των σχετικών μαθημάτων.

ΝΣΚ/44/2024

 Ερωτάται εάν αθλητής που συμμετέχει σε Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τη σημαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και όχι με τη σημαία της χώρα του, η εν λόγω συμμετοχή θα λογιστεί ως συμμετοχή με χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 34§2 ν.2725/1999, προκειμένου να τύχει των ευεργημάτων διακρινομένου αθλητή του ως άνω νόμου.(...)Αν σε διοργάνωση αγώνων που σημειώθηκαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις συμμετέχουν οκτώ (8) αθλητές και οι έξι (6) από αυτούς συμμετέχουν με τη σημαία της χώρας τους και υπό τον επίσημο φορέα αυτής και δύο (2) αθλητές διαφορετικής εθνικότητας συμμετέχουν με τη σημαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δεν λογίζεται ότι συμμετείχαν αθλητές από οκτώ (8) διαφορετικές χώρες.