ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. 221 Ν. 4412/2016

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΑΛΕ: 2120207001

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Συνοπτικός οδηγός δαπανών υπηρεσιακών δημοσιεύσεων 
ΑΛΕ: 2420905001,ΝΠΔΔ0851

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΥΝΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών Προγραμμάτων τουριστικής προβολής και συνδιαφήμισης των Περιφερειών με τον ιδιωτικό τομέα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΕΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών λόγω διορισμού βάσει ευεργετικών διατάξεων
ΑΛΕ: 2120101001,0211

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.5054/2023

Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης επί του Συμβολαίου για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων Οδικώς (CMR) σχετικά με το Ψηφιακό Δελτίο Παράδοσης.
ΦΕΚ: 159/Α/28.09.2023

Ν.5053/2023

Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας
ΦΕΚ: 158/Α/26.09.2023

Π.Δ 88/2023

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 65/2019 «Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας» (Α' 104).
ΦΕΚ: 157/Α/26.09.2023

Ν.5052/2023

Κύρωση τροποποιήσεων του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και των Κανόνων Χρηματοδότησης αυτού.
ΦΕΚ: 156/Α/21.09.2023

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

Φ.253.3/108610/A5/2023

Ενημέρωση για νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής  ΑΔΑ:6ΕΦΩ46ΝΚΠΔ-Ξ6Η

Δ1α/Γ.Π.οικ.50214/2023

«Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2023-2024 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός»ΑΔΑ:ΨΖΖ2465ΦΥΟ-ΦΙ2

2322.3/67230/2023

Περιοδική επιθεώρηση - συντήρηση κατασβεστικού εξοπλισμού των πλοίων». ΑΔΑ:6ΓΦΔ4653ΠΩ-8Μ7

ΔΣΣΚ/Φ.8/9/οικ.15890/2023

Ανάρτηση ενημερωτικού οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) για την εφαρμογή της στοχοθεσίας σύμφωνα με τον ν.4940/2022 (Α΄112) ΑΔΑ:6ΟΩ146ΜΤΛ6-ΣΨΠ

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1174/2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, μεταξύ της «…» (….) και του οικονομικού φορέα «… Ι.Κ.Ε», με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΤ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ 0F THINGS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.565.765,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)(....)Με δεδομένα αυτά,  η κατά τα ανωτέρω πρόβλεψη της δυνατότητας στήριξης σε ικανότητες τρίτων στο σχε...

Δ. ΟΡΓ. Γ 1105678 ΕΞ 2023

«Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)».

Δ. ΟΡΓ. Γ 1105728/2023

«Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)».

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1161/2023

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του προσφεύγοντος Γενικού Νοσοκομείου … και της εταιρείας «… ΕΠΕ» για την «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ …», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 637.360 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ).(...)Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, πλην άλλων, ότι ο προσφεύγων δύναται να παραιτηθεί από την ασκηθείσα προσφυγή του, υποβάλλοντας, πριν τη δημόσια συζήτησ...