ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ

Συνοπτικός Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων.
ΑΛΕ: 23102,23103,23104,23105,23108,ΝΠΔΔ2400-2500

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (Δ.Ι.Ε.Κ.)

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών καταβολής στους στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας
ΑΛΕ: 241,312,1000,7000

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.4972/2022

Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Π...
ΦΕΚ: 181/Α/23.09.2022

Ν.4973/2022

Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης της από 2.2.2018 Σύμβασης Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.».
ΦΕΚ: 182/Α/23.09.2022

Ν.4970/2022

Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση του Βασιλείου της Σουηδίας.
ΦΕΚ: 177/Α/16.09.2022

Ν.4971/2022

Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας.
ΦΕΚ: 178/Α/16.09.2022

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

91835/2022

Οδηγός λειτουργίας του Λογαριασμού 23/201550: «2015-ΕΔ-ΣΥΓΧΡ.ΤΑΜ.ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤ. Ε.Ε» ΑΔΑ:9ΔΖ746ΜΤΛΡ-4ΣΜ

2341.5-1/67710/2022

«Διευκρινίσεις σχετικά με τους επιπρόσθετους ελέγχους στοv τομέα διαχείρισης της ασφάλειας στο πλαίσιο εφαρμογής των Προεδρικών Διαταγμάτων 05/2015 (ΦΕΚ 4 Α’/13-01-2015), 104/2016 (ΦΕΚ 189 Α’/12-10-2016)».ΑΔΑ:6ΗΨΖ4653ΠΩ-53Τ

294537/2022

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως και 154 του ν. 4938/2022 (Α’109) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ

293442/2022

Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών (περιόδου Οκτωβρίου 2022). ΑΔΑ:ΨΟΔ2465ΧΘΞ-ΠΒ9

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/66226/1154/2022

Απάντηση στην υπ’ αρ. πρ. …. ηλεκτρονική σας επιστολή με θέμα «Ερώτημα - Τιμολογιακή Πολιτική – ΦΟΔΣΑ».

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/502/2022

Νομιμότητα σχεδίου δανειακής σύμβασης:Nα ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης εγγύησης μεταξύ του Δήμου … και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…».(....)Εφόσον, επομένως, η ως άνω σύμβαση δεν αφορά σε παροχή υπηρεσιών προς Ο.Τ.Α. ή σε δάνειο που συνάπτεται από Ο.Τ.Α., αλλά αποτελεί σύμβαση εγγύησης του άρθρου 847 ΑΚ με το προαναφερθέν περιεχόμενο, αυτή δεν υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο το σχέδιο σύμβασης εγγύησ...

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/479/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο «Υπηρεσίες καθαριότητας των κτηρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.580.833,80 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (1.960.233,90 ευρώ με Φ.Π.Α.) και δικαιώματος παράτασης έως 12 μήνες προϋπολογισμού 790.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.(....)Ακολούθως, μετά την υποβολή και τον έλεγχο της πλ...

ΝΣΚ/86/2022

Αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος Σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατά το άρθρο 132 του.4412/2016 , λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με αριθμό 38866/21-04-2022 (Β΄ 2030).(...)Το ερώτημα για την αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Πανεπιστημίου, κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με...