ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΟδηγοί εκκαθάρισης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνοππτικός οδηγός για τα δικαιολογητικά και τις κρατήσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς Δημ.εργων  που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΛΕ: 31101,31102,31103,31104,31109,ΝΠΔΔ9000

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΠΕ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης αμοιβών πιστοποιημένων αξιολογητών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καταβάλλονται απευθείας από τουσ οικείους φορείς.
ΑΛΕ: 2420902001

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΉΣΕΙΣ

Συνοπτικός Οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων.
ΑΛΕ: 23102,23103,23104,23105,23108,ΝΠΔΔ2400-2500

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθαρισης δαπανών προμηθειών υπηρεσιών συμβάσεων ήσσονος αξίας
ΑΛΕ: 241,312,1000,7000

Νόμοι και προεδρικά διατάγματα

Ν.4995/2022

Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
ΦΕΚ: 216/Α/18.11.2022

Ν.4992/2022

Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2020.
ΦΕΚ: 213/Α/17.11.2022

Ν.4993/2022

Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 1/1/2020 έως 31/12/2020.
ΦΕΚ: 214/Α/17.11.2022

Ν.4994/2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.
ΦΕΚ: 215/Α/18.11.2022

Υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι

Ν.4996/2022

Kαθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με το δικαίωμα του δημόσιου δανεισμού και την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιο...
ΦΕΚ: 218/Α/24.11.2022

74297/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 20 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΑΔΑ:ΩΤΞΑ46ΨΧΞΧ-ΚΞ7

552130/2022

Παροχή διευκρινήσεων περί του χρόνου παραγραφής των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων-μισθωτών ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές.

171762 ΕΞ 2022

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17 ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΦΕΚ: 5971/Β/23.11.2022

Νομολογία, Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ και Αρθρογραφία

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/779/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου της «2ης συμπληρωματικής» σύμβασης για την υπηρεσία με αντικείμενο της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας ''Γηρυόνης''», εκτιμώμενης  δαπάνης 909.755 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).(....)Επομένως, το ελεγχόμενο σχέδιο αφορά, κατ` ορθό νομικό της χαρακτηρισμό, σε νέα αυτοτελή απευθείας ανάθεση με αντικείμενο την παροχή όμοιων κατ΄είδος υπηρεσ...

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/787/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου "1ης συμπληρωματικής" σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δ. … Π.Ε. Χανιών από φυσικές καταστροφές 2019, υποέργο 1: Σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της οδοποιίας στην Δ.Ε. …», συμβατικής αξίας 407.038,16 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.(....)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ελεγχόμενη σύμβαση δεν συνιστά τροποποίηση της...

ΕΣ/ΚΛ.Ε/834/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου συμβάσης για την εκτέλεση του έργου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης … (Δ.Ε.Υ.Α….) με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ … – …» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.963.709,68 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., και συμβατικού τιμήματος 2.938.933,96 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.(....)Επιπλέον, υποβλήθηκε νέο σχέδιο συμφωνητικού, όπου το εκ παραδρομής αναγραφόμενο στο άρθρο 5 της σύμβασης τίμημα των 2.938.03...

ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/433/2022

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου τροποποίησης της με αρ. πρωτ. …/3.8.2020 σύμβασης, μεταξύ του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικό Βρεφοκομείο …» (…) και της εταιρείας «… Ε.Ε.», με αντικείμενο την προμήθεια άρτου για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του … και του προσωπικού αυτών.(....)προέκυψε λόγω της αυξητικής αναπροσαρμογής της τιμής μονάδας του υπό προμήθεια είδους άρτου, οφείλεται στις συνεχιζόμενες αυξήσε...